Gå direkte til innhold

Finansiering

Tentativ utlysningsplan - første utlysning får søknadsfrist 20. april 2016

Programmet skal gjennom klinisk forskning bidra til at pasienten får god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele sykdomsforløpet. Den første utlysningen i programmet retter seg mot rehabilitering.

Utlysningsplanen er tentativ og kan suppleres med andre utlysninger. Mer informasjon vil legges på BEHANDLING sine sider tidlig 2016.

Søknadsfrist 20. april 2016 - rehabilitering

Store fremskritt i medisinsk behandling de siste tiårene har gjort at stadig flere overlever alvorlige skader. Samtidig øker forventet livslengde, både i den generelle befolkning og hos personer med kroniske sykdommer. Behovet for rehabiliteringstjenester er derfor voksende og det er et mål for programmet å styrke nyttig klinisk forskning av god kvalitet i rehabiliteringsfeltet.

Med rehabilitering mener programmet "tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet". Definisjonen er overordnet og omfatter alle målgrupper, uavhengig av alder, diagnose og funksjonsproblem. Rehabilitering blir i programmet brukt som et felles begrep for habilitering og rehabilitering.

I utlysningen vil det stilles krav til tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid i prosjektene og det vil legges vekt på at endepunktene for forskningen er pasient- og tjenesterelevante og at brukermedvirkning ivaretas. Alle krav og retningslinjer for utlysningen vil bli spesifisert i utlysningsteksten som legges på Forskningsrådets sider tidlig 2016 (som planlagt utlysning). Utlysningen vil aktiveres 6 uker før søknadsfristen.

Søknadsfrist høst 2016/vinter 2017

Programmet planlegger en stor utlysning som retter seg mot diagnostikk og behandling med mål om å styrke nyttig klinisk forskning av god kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, i spesialisthelsetjenesten og i tannhelsetjenesten.  Samarbeid på tvers av fag, sektorer og regioner vil vektlegges. Brukermedvirkning må ivaretas.

Alle krav og retningslinjer for utlysningen vil bli spesifisert i utlysningsteksten som legges på Forskningsrådets sider i 2016 (først som planlagt utlysning). Utlysningen vil aktiveres 6 uker før søknadsfristen.

Løpende søknadsfrister

BEHANDLING vil ha løpende søknadsfrister for personlig utenlandsstipend og arrangementsstøtte. Krav og føringer for disse søknadstypene vil publiseres tidlig 2016.

Skrevet av:
Henrietta Blankson Spesialrådgiver 22 03 71 76 hbl@forskningsradet.no
Publisert:
21.12.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016