Gå direkte til innhold

Finansiering

Tentativ utlysningsplan - første utlysning får søknadsfrist 20. april 2016

Programmet Bedre helse og livskvalitet gjennom livsløpet (BEDREHELSE) planlegger sin første utlysning med frist 20.4.2016.

Utlysningsplanen er tentativ. Mer informasjon legges på nettsidene til BEDREHELSE tidlig i 2016

Hovedmålet for Bedre helse og livskvalitet gjennom livsløpet (BEDREHELSE) er å fremme forskning og forskningsbasert innova­sjon av høy kvalitet og nytteverdi som kan bidra til bedre folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet i helse og livskvalitet.

Programmet vil gi kunnskap som bidrar til å møte vesentlige helse- og samfunnsutfordringer.

Utvikling, implementering og evaluering av tiltak som kan bidra til bedre folkehelse, samt forskning som utføres i, for og med kommunene er sentralt. Forskningen som finansieres skal ha en nytteverdi og inkludere brukermedvirkning i planlegging, gjennomføring og i implementering av utviklede tiltak. Prosjektene skal bidra til økt tverrfaglig, tverrsektorielt og internasjonalt samarbeid.

Søknadsfrist 20. april 2016

Intervensjonsforskning, effekt og implementering av helsefremmende og forebyggende tiltak

Vi trenger mer kunnskap av høy kvalitet om utvikling, implementering og effekt av tiltak og strategier for å forebygge uhelse og hva som fremmer helse og gode helsevaner. Forskningen skal være tverrsektoriell og forutsetter tett samarbeid med aktører som beslutter og gjennomfører tiltak; offentlig sektor, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For bedre å forstå kompleksiteten i samspillet mellom forebyggende og helsefremmende miljø- og individuelle faktorer er det vesentlig at forskningen på feltet er tverrfaglig og at psykisk og somatisk helse ses i sammenheng.

Det planlegges å lyse ut forskerprosjekter med totalt søknadsbeløp på 9 -15 millioner kroner over 3-5 år.

Alle krav og retningslinjer for utlysningen vil bli spesifisert i utlysningsteksten som legges på Forskningsrådets sider (som planlagt utlysning) i februar 2016. Utlysningen vil aktiveres 6 uker før søknadsfristen.

Søknadsfrist februar 2017

Forskning om årsaker til helse og uhelse rettet mot vesentlige helse- og samfunnsutfordringer

Vi trenger grensesprengende og målrettet forskning for å avdekke årsaker til sykdom og tidlig død og årsaker til bedre helse, det vil si hva som fremmer helse og livskvalitet og beskytter mot sykdom. Vi mangler innsikt i mange av lidelsene som forårsaker en økende andel av sykdomsbyrden i befolkningen. Vi har heller ikke nok kunnskap om hva som gir en robust og god mental helse og setter mennesker i stand til å takle livets utfordringer. Det trengs mer kunnskap om hvilke individ- og miljøfaktorer som fremmer helse og livskvalitet og dermed legger grunnlaget for et langt, godt og aktivt liv.

Det planlegges å lyse ut forskerprosjekter med totalt søknadsbeløp på 9-15 millioner kroner over 3-5 år.

Løpende søknadsfrister

BEDREHELSE vil ha løpende søknadsfrister for personlig utenlandsstipend og arrangementsstøtte. Krav og føringer for disse søknadstypene vil publiseres i februar 2016.

Skrevet av:
Torbjørg Øyslebø Seniorrådgiver 22 03 71 52 toe@forskningsradet.no
Publisert:
21.12.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016