Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Støtteformer

Programmets fire primære støtteformer er:

  • Verifiseringsmidler, en nasjonal konkurransearena for verifisering av de mest lovende forskningsresultater, som kan vise til et stort kommersielt potensial, også internasjonalt.
  • STUD-ENT, en nasjonal konkurransearena for kommersiell verifisering av de beste studentprosjektene, som kan vise til et stort kommersielt potensial, også internasjonalt.
  • Lokale prosjektmidler, en nasjonal konkurransearena for å finansiere tidligverifisering på regionalt nivå hos programmets hovedsamarbeidspartnere (TTOene)
  • Strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging, en nasjonal konkurransearena for videreutvikling av programmets hovedsamarbeidspartnere (TTOene)

Forskerprosjekter er normalt grensesprengende og foran dagens marked. En viktig oppgave for forskerprosjekter som ønsker å gå kommersialiseringsveien er evnen til å balansere videreutvikling av teknologien opp mot behovet for kommersielle avklaringer. Kundefokuset kommer ofte for sent inn i prosessen. Tid til markedet er kritisk, det er derfor avgjørende at prosjekter unngår unødvendig bruk av tid og ressurser på teknologisk videreutvikling basert på antagelser om markedet fremfor utvikling av markedsforståelse samt verifisere de antagelser som ligger til grunn for teknologiutviklingen og det kommersielle potensialet.

De konkurransebaserte finansieringsordningene handler om å selektere og finansiere de kommersielt mest lovende prosjektene med de beste planene og størst gjennomføringsevne (team). Sentralt i vurderingsprosessen til FORNY er kobling av prosjekter opp mot relevante paneleksperter, eksperter som kan utfordre prosjektenes planer og antagelser samt gi verdifulle tilbakemeldinger på prioriteringer og ressursbruk i en kritisk fase av kommersialiseringen.

I vurderingen av søknadene bruker Forskningsrådet utelukkende eksterne eksperter som har relevant erfaring knyttet til hver enkelt søknad. Ekspertene har bakgrunn som investor, forretningsutvikler, teknologiutvikler, serie-gründer o.l., og bidrar med kritiske og praktiske råd til prosjektsøknadene, uavhengig av om prosjektet får innvilget økonomisk støtte eller ikke. Dette er et unikt tilbud hvor selve konkurransen og tilbakemeldingene fra paneleksperter representerer vel så stor verdi som muligheten for finansiering i denne fasen. Prosjekter som har blitt vurdert og prioritert opplever ofte at dette gir et kvalitetsstempel som kan åpne interessen hos private aktører.


Verifiseringsmidler

FORNY Verifisering er en konkurransebasert finansieringsordning for å selektere, finansiere, følge opp og synliggjøre de kommersielt mest lovende forskerprosjektene på nasjonalt nivå.

Typiske aktiviteter i verifiseringsfasen kan være avklaring av anvendelsesmuligheter og markedspotensial, uttesting av konsept, teknologi eller prototype, demonstrasjon, utvikling av forretningsmodell, sikring av rettigheter og etablering av kontakt med kunder og brukere.

Gjennom evalueringsprosessen gir eksperter fyldige tilbakemeldinger til prosjektene, uavhengig av om prosjekter får innvilget økonomisk støtte eller ikke. På denne måten representerer virkemidlet også en læringsarena for prosjektene og TTOene.

Verifiseringsprosjekter skal være forretningsdrevne og forretningsstyrte, og ikke forskningsdrevne. Konkurransen prioriterer prosjekter med høy forventet kommersiell og / eller samfunnsmessig avkastning samt høy gjennomføringsevne.

Virkemidlet er ikke ment å være et alternativ til privat finansiering, prosjekter som allerede har annen finansiering eller ansees å være i posisjon til å kunne oppnå annen finansiering vil kunne vurderes til å falle utenfor målgruppen til FORNY Verifisering.

Virkemidlet er ikke ment å finansiere hele kommersialiseringsfasen og støtter heller ikke generell produkt- og selskapsutvikling. FORNY Verifisering skal brukes til å avklare usikkerhet knyttet til den kommersielle anvendelsen av forskningen, spørsmål som ved å forbli uløst, hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringen. Målsettingen ved sluttført prosjekt er at de mest kritiske spørsmålene og usikkerhetene tilknyttet prosjekter er avklart på et tilstrekkelig nivå til at neste trinn utløses gjennom at offentlige kunder eller private aktører overtar videre kommersialisering og industrialisering.


STUD-ENT

STUD-ENT er Forskningsrådets nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om økonomisk støtte til å realisere sine kunnskaps- og / eller forskningsbaserte forretningsideer. Ordningen følger i hovedtrekk FORNY Verifisering og tilsvarende som for verifisering vurderes søknadene utelukkende av eksterne eksperter som har relevant forretningserfaring. Ekspertene bidrar med kritiske spørsmål og praktiske råd til prosjektsøknader, uavhengig av om prosjekter får innvilget økonomisk støtte eller ikke. På denne måten representerer STUD-ENT også en praktisk læringsarena, både for studenter som ønsker å bli entreprenører, og høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å tilby gode undervisningstilbud i entreprenørskap.

Mange universiteter og høyskoler jobber allerede aktivt med å støtte studenter som har forretningsideer. Gjennom STUD-ENT-ordningen får institusjonene muligheten til å løfte frem de mest lovende studentideene og utvikle lokale rollemodeller som fremmer studententreprenørskap og kommersialiseringskultur ved institusjonene.

Gjennom å synliggjøre de beste prosjektene og utdanningsinstitusjonene i en nasjonal konkurransearena, bidrar i tillegg STUD-ENT til å aktivere institusjonene i kampen om de beste studentene. 

Målsettingen ved sluttført prosjekt er tilsvarende som for verifisering å avklare de mest kritiske spørsmålene og usikkerhetene på et tilstrekkelig nivå slik at neste trinn i kommersialiseringen utløses og næringsliv, kunder, partnere, investorer eller andre aktører kan bidra til videre kommersialisering og industrialisering.

STUD-ENT har også en egen hjemmeside.


Lokale prosjektmidler
Lokale prosjektmidler er en nasjonal konkurranse om finansielle midler til tidligverifisering på lokalt nivå hos programmets hovedsamarbeidspartnere TTOene. Lokale prosjektmidler brukes til:

  1. regional tidligverifisering av om ideer og forskningsresultater er egnet for kommersialisering
  2. kvalifisering av mulighet for videre finansiering (private eller offentlige finansierings-ordninger, inkludert FORNY verifiseringsmidler)

TTOene blir bl.a. vurdert på resultater, tilfang av nye forskningsbaserte ideer, potensiale i tilknyttede forskningsmiljøer, utnyttelse av forskningsmiljøenes unike styrker, TTOens arbeidsmetodikk og ressurser samt TTOens samarbeid med lokalt, nasjonalt og internasjonalt næringsliv.

Målsetningen med virkemidlet er å stimulere til at flere og bedre kvalifiserte prosjektideer meldes inn fra forskere og studenter, samt at flere og bedre prosjekter går videre fra den regionale til den nasjonale konkurransearenaen for kommersiell verifisering.


Strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging

Virkemidlet Strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging bidrar til å bygge opp og fremmer innovasjonskultur hos institusjonene, hos TTOene samt samarbeid mellom TTOene. Virkemidlet bidrar også til å bygge nettverk mot industrielle miljøer og tettere samarbeid med næringsliv.

Målsetningen med virkemidlet er å videreutvikle programmets hovedsamarbeidspartnere TTOene til å bli mer profesjonelle og spesialiserte samt bidra til styrket entreprenørskaps- og kommersialiserings¬¬kultur ved ledelsen til universitetene, høyskolene og forskningsinstitusjonene.

Publisert:
06.01.2011
Sist oppdatert:
09.03.2018