Porteføljeanalyse for Velferd, kultur og samfunn

Aktivitet i 2021

Det ble utlyst inntil 150 mill. kr til forskning på velferd, arbeidsliv og migrasjon, hvorav 134 mill. kr til forskerprosjekter og 16 mill. kr til unge forskertalenter. Utlysningene inneholdt ikke bestemte temaer for forskning, men prioriteringer av fler- og tverrfaglighet og aktive nasjonale og internasjonale samarbeid. For forskerprosjekt ble det i utlysningen også prioritert prosjekter med bruk av ulike metoder for å måle effekter av tiltak og virkemidler inkludert som en tredje strukturell prioritering. 11 forskerprosjekter og to unge forskertalent prosjekter ble innvilget.

Det ble lyst ut 61 mill. kr til samarbeidsprosjekter i arbeids- og velferdsforskning. Tematisk prioritering var effekter av forebyggende arbeid, tiltak og helhetlige tjenestetilbud rettet mot sårbare befolkningsgrupper, spesielt barn, unge og familier; bolig i et velferdsperspektiv; og effekter og tiltak knyttet til å redusere ulikhet og øke inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet eller i samfunnet. Strukturelle prioriteringer inkluderte fler- og tverrfaglighet, aktive nasjonale og internasjonale samarbeid og tydelig brukermedvirkning. Det ville bli prioritert midler til ett til to tjenesterettede prosjekter. Fire samarbeidsprosjekter ble bevilget.

Inntil 24 mill. kroner ble lyst ut til forskerprosjekter innenfor arbeids-, velferds- og barnevernstjenestene. Tjenesteforskning med mål å redusere utsatthet og ulikhet ble fremhevet som spesielt relevant, og relevans var videre avhengig av begrunnelse i brukernes behov. Strukturelle prioriteringer inkluderte bruk av ulike metoder for å måle effekter av tiltak og virkemidler, fler- og tverrfaglighet, og aktivt nasjonalt og internasjonalt samarbeid. To forskerprosjekter ble bevilget.

Inntil 50 mill. kr ble lyst ut til forskning på samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger innenfor forholdet mellom menneske og natur. Søknader aktuelle for bevilgning måtte ha tydelige innslag av humanistiske fag og perspektiver. Strukturelle prioriteringer inkluderte fler- og tverrfaglighet og aktive nasjonale og internasjonale samarbeid. Fire forskerprosjekter ble innvilget.

HELSEVEL og VAM bidrar med midler til den årlige utlysningen av offentlig sektor ph.d. Tre prosjekter under HELSEVEL og to prosjekter under VAM ble finansiert. Innenfor HELSEVELs tematiske område vil det i tillegg årlig bli bevilget prosjekter gjennom ordningens frie midler. Rundt 14 prosjekter med relevans for VELKUSAM-porteføljen ble vedtatt bevilget i 2021, hvorav syv prosjekter med relevans for kulturområdet ble bevilget gjennom ordningens frie midler.

HELSEVEL deltok med 16 mill. kr i utlysning av midler til forskerskoler for arbeidslivsrelevans, relevant for arbeids- og velferdstjenestene og velferdsforvaltningen. Ett prosjekt ble bevilget, relevant for barnevern og samhandling med andre velferdstjenester for barn og unge.

Det er også relevant å nevne at porteføljen for Helse, med midler fra HELSEVEL, lyste ut 49 mill. kr til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor for innovasjon i helse- og velferdstjenester, inkludert arbeids- og velferdstjenestene og barne- og familievernet. Fem innovasjonsprosjekter ble bevilget, men ingen innenfor VELKUSAMs tematiske områder.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. juni 2023, 23:16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.