Porteføljeanalyse for Velferd, kultur og samfunn

Alternative investeringsvalg

Basert på analysen foreslås følgende områder til fornyet innsats:

Fag: Porteføljen fortsetter å ha føringer om tverrfaglige prosjekter som kombinerer perspektiver fra samfunnsvitenskapen, inkludert rettsvitenskap, helsefag, humaniora og teknologi, og bruk av ulike kvantitative og kvalitative metoder.

Tema: Historikken i porteføljen viser at forskningsmiljøene generelt responderer godt på tematiske føringer. Smalere utlysninger kan resultere i investering i forskning på strategisk prioriterte tema-områder som per 2021 i mindre grad er representert. Relevante temaområder inkluderer arbeids-helse, -miljø og -plass, EØS og trygdeforskning (følges opp med utlysning av senter i 2022), det grønne skiftets (og andre omstillingers) konsekvenser for bl.a. arbeidsmarked, effekt- og tiltaksforskning på barn-, unge- og familiefeltet, for å redusere ulikhet og øke inkludering og forebygge eksklusjon i arbeid og samfunn, arbeidsinkludering av grupper med helsemessige utfordringer, pensjon, kompetanse (spesielt koblingen mellom arbeidsliv og utdanning) m.m. Flere av disse områdene gir muligheter for samarbeid med andre porteføljer, inkludert Helse, Utdanning og kompetanse og Demokrati, styring og fornyelse. På det brede kulturområdet vil det viktigste være å fortsatt etterspørreutfordringsdrevet kulturforskning på områder som natur og helse; på teknologi og materielle omgivelser; og på kulturell endring og kulturelt mangfold – og generelt å styrke kulturdimensjonene i samfunnsforskningen og i miljø-, teknologi- og helseforskningen for å utvide kunnskapsgrunnlaget om sentrale samfunnsutfordringer. Det er fremdeles behov for en sektorrettet kultur- og medieforskning. Porteføljen har p.t. ingen midler til ny særskilt innsats på disse to feltene, grunnet manglende departemental finansiering fra og med 2024. Samtidig er behovene store, med nye utfordringer i kulturlivet og -sektoren etter å ha vært sterkt rammet av pandemien, mens behovet for ny kunnskap om medienes sentrale rolle og funksjon i samtiden hva gjelder demokratiutfordringer, offentlighet, samfunnsmessig tillit og deltakelse bare øker.

Virkemidler: Brukermedvirkning gir stor potensiell verdi på porteføljens forskningsområder. Fortsatt investering i samarbeidsprosjekter og OFFPHD styrker forskningens nærhet til samfunnsutfordringene og praksisfeltet, samtidig som investeringer i forskerprosjekter bør opprettholdes på et relativt høyt nivå. Søknadstilfang og kvalitet så langt indikerer at en økning i investeringer i samarbeidsprosjekter kan være prematur. Det initieres internasjonale samarbeid om utlysning av midler på tvers av porteføljens temaområder – når relevant bør VELKUSAM vurdere deltakelse i disse.

Virkemidler: Brukermedvirkning gir stor potensiell verdi på porteføljens forskningsområder. Fortsatt investering i samarbeidsprosjekter og OFFPHD styrker forskningens nærhet til samfunnsutfordringene og praksisfeltet, samtidig som investeringer i forskerprosjekter bør opprettholdes på et relativt høyt nivå. Søknadstilfang og kvalitet så langt indikerer at en økning i investeringer i samarbeidsprosjekter kan være prematur. Det initieres internasjonale samarbeid om utlysning av midler på tvers av porteføljens temaområder – når relevant bør VELKUSAM vurdere deltakelse i disse. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2023, 19:39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.