Porteføljeanalyse for Velferd, kultur og samfunn

Porteføljeanalysen skal være et grunnlag for porteføljeplaner, investeringsplaner og rapportering, samt for rådgivning til andre porteføljestyrer og til Forskningsrådets styre og administrasjon. Analysen inkluderer alle aktive prosjekter i porteføljen, både prosjekter som Forskningsrådet selv har finansiert og prosjekter som Forskningsrådet har et nasjonalt ansvar for å mobilisere søkere til, for eksempel SkatteFUNN-prosjekter og EU-finansierte prosjekter.

Introduksjon

Porteføljen for Velferd, kultur og samfunn (VELKUSAM) skal bidra til å møte store samfunns¬utfordringer innenfor velferd, arbeid, migrasjon, medier og kommunikasjon og kultur. Porteføljen er svært sammensatt og finansierer forskning på komplekse og sektor¬overgripende problemstillinger, som for eksempel ulikhet og utenforskap, inkludering i arbeids- og samfunnsliv, og tillit og oppslutning til samfunnsinstitusjoner. Som resultat er brukergruppene og anvendelsesområdene mange, men forskningen er spesielt relevant for offentlig sektor, arbeidslivets parter og tilhørende politiske områder.

I 2021 ble innsatsen på områdene oppfylt gjennom følgende budsjettformål:

  • Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL-Velferd / HELSEVEL-V)
  • Kultur- og mediesektoren (KULMEDIA)
  • Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL)
  • Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM)


Denne porteføljeanalysen skal være et grunnlag for porteføljeplan, investeringsplan og rapportering, samt rådgivning og koordinering på tvers av Forskningsrådets porteføljer. Analysen gjennomgår finansieringskilder og utlysninger i 2021, deretter porteføljens sammensetning når det gjelder fag, tema, anvendelsesområder og forskningens verdikjede. I vurdering av innsats tas det hensyn til relevant forskning finansiert av andre porteføljer (øvrig innsats) og, når relevant, forskning som finansieres av andre organisasjoner, men hvor Forskningsrådet er involvert i for eksempel mobilisering (eksempelvis Horisont Europa). Tilgjengelige data gir ikke mulighet til å vurdere effekter og virkninger (impact) av prosjektene eller forskningssvake områder.

For VAM og KULMEDIA var perioden 2017-2018 en overgang mellom to program¬perioder med få bevilgninger og, for VAMs del, en stor andel avsluttede prosjekter. Dette resulterer i et skjevt bilde av utviklingen i deler av porteføljen, som analysen vil ta hensyn til og som omtales der det er relevant. På VELKUSAMs områder utgjorde Forskningsrådets basisbevilgninger til forskningsinstituttene totalt 104,5 mill. kr i 2021, men dette inngår ikke i analysens statistikkgrunnlag.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mai 2023, 02:06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.