Porteføljeanalyse for Utdanning og kompetanse

Utlysning av midler og prosjekttildelinger 2021

Porteføljestyret for Utdanning og kompetanse benytter seg av et bredt sett med virkemidler og støtteformer for å nå målene som er satt i porteføljeplanen og i oppfølging av tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet. Nedenfor følger en kort redegjørelse for hva som ble lyst ut i 2021, samt informasjon om mottatte søknader og endelige tildelinger. Tildelte prosjekter for 2021 inngår også i analyse¬grunnlaget for kapittel 3. Dette er en redegjørelse av tildelingene for året analysen gjelder for, og sier noe om hvordan de målrettede midlene er benyttet i 2021.

Porteføljestyret lyste ut totalt 342 mill. kroner til forskerstyrte og brukerstyrte prosjekter. I tillegg ble det lyst ut midler til nasjonale forskerskoler og til et forskningssenter. Den store aktiviteten har styrket prosjektporteføljen på ulike måter innen alle de tematiske områdene, med søknadstypene forskerprosjekt for fornyelse, samarbeidsprosjekter, innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, forskerskoler og nettverksstøtte.

Forskerstyrte prosjekter

Det ble lyst ut 120 mill. kroner til forskning om og for utdanningssektoren, med mål om å bygge kunnskap av høy kvalitet og relevans for politikkutforming, forvaltning og praksisfelt. Av disse ble 90 mill. kroner lyst ut til forskerprosjekter for fornyelse, mens 30 mill. kroner gikk til forskerprosjekter for unge talenter. Utlysningene var åpne for søknader innenfor alle de fire tematiske områder beskrevet i porteføljeplanen til Utdanning og kompetanse; A Undervisning og læring, B Profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse, C Ledelse, organisering og styring i utdanningssektoren og D Utdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnsliv.

Videre ble det lyst ut 72 mill. kroner til forskning ved barnehage- og grunnskolelærerutdanningene gjennom søknadstypen Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv. For barnehagelærerutdanningen var alle de fire temaområdene i porteføljeplanen til Utdanning og kompetanse relevante, og for søknader innen grunnskolelærerutdanningene var det temaområde A og B som var aktuelle.

Porteføljestyret for Utdanning og kompetanse innvilget totalt 23 forskerstyrte prosjekter i 2021. Syv av disse er forskerprosjekter for fornyelse, fire er unge forskertalenter og seks samarbeidsprosjekter. Inkludert i totalantallet ligger også søknader som ble innvilget gjennom optimaliseringspotter. Disse utgjør seks forskerprosjekter for fornyelse.

Forskningsrådet mottok 78 søknader om forskerprosjekter til tema utdanning, hvorav 12 ble innvilget. Dette ga samlet innvilgelsesprosent på 15 prosent. Porteføljestyret bevilget fire av 32 søknader om unge forskertalenter som utgjør en innvilgelsesrate på 12 prosent. Videre bevilget porteføljestyret seks av 31 søknader om samarbeidsprosjekt noe som gir en innvilgelsesrate på 19 prosent. Innvilgelsesraten viser til en god søkning på porteføljens utlysninger. Totalt svarer også finansierte forskerprosjekter og kompetanse- og samarbeidsprosjekter godt på rammene for forskning på de utlyste temaområdene og innen lærerutdanningene. I tillegg ivaretas samarbeid med sektoren godt. Når det gjelder brukerstyrte prosjekter er situasjonen noe annerledes.

Brukerstyrte prosjekter

Gjennom utlysningen Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor ble det lyst ut inntil 30 mill. kroner til innovasjon i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Målet er å finansiere prosjekter som løser aktuelle utfordringer i utdanningssektoren og styrker forskningsinnsatsen i innovasjons- og utviklingsarbeidet her. Temaområde A, B og C i porteføljeplanen var aktuelle der søkere fra barnehagesektoren og fra grunn- og videregående opplæring var etterspurt.

Forskningsrådet mottok fire søknader til utlysningen. Kun én søknad holdt høy kvalitet, og ble tildelt midler.

Forskningssenter

For å møte behovet for å styrke norsk spesialpedagogisk forskning ble det lyst ut midler til et forskningssenter. Dette var øremerkede midler fra Kunnskapsdepartementet, jf. Tildelingsbrevet til Forskningsrådet. Det var mulig å søke om maksimalt 32 mill. kroner fordelt over en periode på fem år, med mulighet for forlengelse på ytterligere fem år etter en evaluering.
Forskningsrådet mottok tre søknader til senterutlysningen. Søknadene holdt høy kvalitet og det ble tildelt midler til et forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Nasjonale forskerskoler

Det ble lyst ut 80 mill. kroner til forskerskoler i utvalgte profesjonsutdanninger gjennom utlysningen Nasjonale forskerskoler for arbeidslivsrelevans. Dette var en del av en større felles utlysning med midler fra fire porteføljer.

11 søknader var relevante for PROFESJON. Det ble tildelt midler til to forskerskoler innenfor helse- og velferdsutdanningene, to innenfor ingeniørutdanning og en forskerskole innen lærerutdanning.

Andre utlysninger

Det ble lyst ut 8 mill. kroner til nettverksstøtte for lærerstipendiater. Dette var øremerkede midler som skulle gå til institusjoner som har tatt opp lærerstipendiater gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen. Målet er å drifte et nettverk for stipendiatene i ordningen og gi søkerveiledning for nye interessenter. Til utlysningen om nettverk var mulige søkere begrenset, og vi mottok én søknad som også fikk støtte.

Porteføljen Utdanning og kompetanse har løpende utlysninger av blant annet gjesteforskerstipend, arrangementsstøtte. I 2021 ble det tildelt midler til ett arrangement.

Utlysning av midler og prosjekttildelinger 2021

Porteføljestyret for Utdanning og kompetanse benytter seg av et bredt sett med virkemidler og støtteformer for å nå målene som er satt i porteføljeplanen og i oppfølging av tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet. Nedenfor følger en kort redegjørelse for hva som ble lyst ut i 2021, samt informasjon om mottatte søknader og endelige tildelinger. Tildelte prosjekter for 2021 inngår også i analyse¬grunnlaget for kapittel 3. Dette er en redegjørelse av tildelingene for året analysen gjelder for, og sier noe om hvordan de målrettede midlene er benyttet i 2021.

Porteføljestyret lyste ut totalt 342 mill. kroner til forskerstyrte og brukerstyrte prosjekter. I tillegg ble det lyst ut midler til nasjonale forskerskoler og til et forskningssenter. Den store aktiviteten har styrket prosjektporteføljen på ulike måter innen alle de tematiske områdene, med søknadstypene forskerprosjekt for fornyelse, samarbeidsprosjekter, innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, forskerskoler og nettverksstøtte.

Forskerstyrte prosjekter

Det ble lyst ut 120 mill. kroner til forskning om og for utdanningssektoren, med mål om å bygge kunnskap av høy kvalitet og relevans for politikkutforming, forvaltning og praksisfelt. Av disse ble 90 mill. kroner lyst ut til forskerprosjekter for fornyelse, mens 30 mill. kroner gikk til forskerprosjekter for unge talenter. Utlysningene var åpne for søknader innenfor alle de fire tematiske områder beskrevet i porteføljeplanen til Utdanning og kompetanse; A Undervisning og læring, B Profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse, C Ledelse, organisering og styring i utdanningssektoren og D Utdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnsliv.

Videre ble det lyst ut 72 mill. kroner til forskning ved barnehage- og grunnskolelærerutdanningene gjennom søknadstypen Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv. For barnehagelærerutdanningen var alle de fire temaområdene i porteføljeplanen til Utdanning og kompetanse relevante, og for søknader innen grunnskolelærerutdanningene var det temaområde A og B som var aktuelle.

Porteføljestyret for Utdanning og kompetanse innvilget totalt 23 forskerstyrte prosjekter i 2021. Syv av disse er forskerprosjekter for fornyelse, fire er unge forskertalenter og seks samarbeidsprosjekter. Inkludert i totalantallet ligger også søknader som ble innvilget gjennom optimaliseringspotter. Disse utgjør seks forskerprosjekter for fornyelse.

Forskningsrådet mottok 78 søknader om forskerprosjekter til tema utdanning, hvorav 12 ble innvilget. Dette ga samlet innvilgelsesprosent på 15 prosent. Porteføljestyret bevilget fire av 32 søknader om unge forskertalenter som utgjør en innvilgelsesrate på 12 prosent. Videre bevilget porteføljestyret seks av 31 søknader om samarbeidsprosjekt noe som gir en innvilgelsesrate på 19 prosent. Innvilgelsesraten viser til en god søkning på porteføljens utlysninger. Totalt svarer også finansierte forskerprosjekter og kompetanse- og samarbeidsprosjekter godt på rammene for forskning på de utlyste temaområdene og innen lærerutdanningene. I tillegg ivaretas samarbeid med sektoren godt. Når det gjelder brukerstyrte prosjekter er situasjonen noe annerledes.

Brukerstyrte prosjekter

Gjennom utlysningen Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor ble det lyst ut inntil 30 mill. kroner til innovasjon i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Målet er å finansiere prosjekter som løser aktuelle utfordringer i utdanningssektoren og styrker forskningsinnsatsen i innovasjons- og utviklingsarbeidet her. Temaområde A, B og C i porteføljeplanen var aktuelle der søkere fra barnehagesektoren og fra grunn- og videregående opplæring var etterspurt.

Forskningsrådet mottok fire søknader til utlysningen. Kun én søknad holdt høy kvalitet, og ble tildelt midler.

Forskningssenter

For å møte behovet for å styrke norsk spesialpedagogisk forskning ble det lyst ut midler til et forskningssenter. Dette var øremerkede midler fra Kunnskapsdepartementet, jf. Tildelingsbrevet til Forskningsrådet. Det var mulig å søke om maksimalt 32 mill. kroner fordelt over en periode på fem år, med mulighet for forlengelse på ytterligere fem år etter en evaluering.
Forskningsrådet mottok tre søknader til senterutlysningen. Søknadene holdt høy kvalitet og det ble tildelt midler til et forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Nasjonale forskerskoler

Det ble lyst ut 80 mill. kroner til forskerskoler i utvalgte profesjonsutdanninger gjennom utlysningen Nasjonale forskerskoler for arbeidslivsrelevans. Dette var en del av en større felles utlysning med midler fra fire porteføljer.

11 søknader var relevante for PROFESJON. Det ble tildelt midler til to forskerskoler innenfor helse- og velferdsutdanningene, to innenfor ingeniørutdanning og en forskerskole innen lærerutdanning.

Andre utlysninger

Det ble lyst ut 8 mill. kroner til nettverksstøtte for lærerstipendiater. Dette var øremerkede midler som skulle gå til institusjoner som har tatt opp lærerstipendiater gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen. Målet er å drifte et nettverk for stipendiatene i ordningen og gi søkerveiledning for nye interessenter. Til utlysningen om nettverk var mulige søkere begrenset, og vi mottok én søknad som også fikk støtte.

Porteføljen Utdanning og kompetanse har løpende utlysninger av blant annet gjesteforskerstipend, arrangementsstøtte. I 2021 ble det tildelt midler til ett arrangement.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. juni 2023, 23:38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.