Om porteføljestyring

Porteføljestyring skal sikre at Forskningsrådet støtter de riktige FoU-prosjektene, forvalter felleskapets midler effektivt og investerer i forskning og innovasjon som samlet sett oppfyller samfunnsoppdraget vårt best.

Forskningsrådet jobber for å utvikle sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale forskningsfronten. Vi skal få fram nødvendig innsikt, bidra til verdiskaping og være med på å løse de samfunnsutfordringene som Norge og verdenssamfunnet står overfor.

En helhetlig portefølje

Forskningsrådets totale portefølje er bredt sammensatt og består av alle prosjekter som vi har bidratt med finansiering til, og de prosjektene vi har et ansvar for å mobilisere til.

Porteføljestyring handler om å styre denne porteføljen strategisk og helhetlig med sikte på å forvalte bevilgningen til Forskningsrådet mest mulig effektivt ved å støtte prosjektene som samlet sett vil gi best måloppnåelse. Det betyr at vi ser alle oppdragene fra de ulike departementene under ett. Slik ønsker vi å øke verdien av investeringene fra hvert enkelt departement, og fra departementene samlet.

Porteføljeplanen er det overordnede styringsdokumentet for hoveddelene av vår portefølje og beskriver konkrete mål som skal oppnås innenfor porteføljen. Porteføljeplanen er forankret i strategien til Forskningsrådet og kan betraktes som vår policy for området portefølje­planen dekker. Samlet bidrar porteføljeplanene til å realisere regjeringens forsknings- og innovasjonspolitikk. Gjennom utlysninger, søknadsbehandling og prosjektseleksjon på tvers av porteføljer får vi utnyttet tilgjengelige midler bedre, og økt den samlede forskningskvaliteten og relevansen i prosjektene vi investerer i.

Hvert år utarbeider Forskningsrådet en oversikt over de samlede tiltakene som planlegges, kalt en investeringsplan, og et kunnskapsgrunnlag for denne, kalt porteføljeanalyse. Investeringsplanen skal gi forskningsmiljøer og bevilgende myndighet forutsigbarhet om fremtidig bruk av midler. Investeringsplanen utarbeides for tre år av gangen og rulleres årlig.

Porteføljene er ikke gjensidig utelukkende, men kan ha varierende grad av overlapp med hverandre. Et og samme prosjekt kan bidra til å oppfylle mål innenfor flere porteføljer, selv om finansieringen kun skjer innenfor én portefølje. De fleste departementsoppdragene omfatter dermed en større prosjektportefølje enn bevilgningen fra det enkelte departementet skulle tilsi.

Porteføljestyrene

Forskningsrådets investeringsvirksomhet er strukturert langs få og samordnede områder med dedikerte porteføljestyrer. Tre av porteføljene er faglig orientert:

De øvrige porteføljene dekker sentrale tematiske områder:

Det er Forskningsrådets styre som fordeler midlene til det enkelte porteføljestyret. I tillegg har Styret ansvar for investeringer som går på tvers av de faglige og tematiske områdene. Det gjelder senterordninger, infrastruktur, Forskerskoler mm.

Porteføljestyrenes ansvar er å sørge for relevante utlysninger og gode beslutninger om tildelinger innenfor sitt område. Porteføljestyrene har 10-12 medlemmer som er oppnevnt på individuelt grunnlag. I sammen­setningen av styrene er det lagt vekt på kompetanse innenfor det enkelte porteføljestyrets ansvarsområde og god balanse mellom sektorer, regioner, kjønn og alder.

Se porteføljestyrene våre.

Betydning for eiere, interessenter og søkere

Porteføljestyring gir Forskningsrådet mulighet til bedre å ivareta behovene til departementene, forsknings- og innovasjonsmiljøene, søkere og andre interessenter:

Departementene får oversikt over hvilke prosjekter de har bevilget midler til, men også over relevante prosjekter finansiert gjennom andre departementers midler. Gode porteføljeanalyser styrker rådene Forskningsrådet gir til departementene om forskningsinnsatsen på ulike områder.  

Aktører i forskning, næringsliv og samfunnet ellers bidrar i porteføljestyringsarbeidet blant annet gjennom en bred sammensetning av porteføljestyrene. Råd og prioriteringer i porteføljeplanene drøftes også med relevante fagmiljøer, departementer og brukere.

Gjennom søknadsbehandling på tvers av porteføljer får søkere får bedre mulighet til å vinne fram med sine beste prosjekter. Porteføljetilnærmingen har også ført til vesentlige forenklinger for søkere som ønsker å orientere seg om søknadsmuligheter på tvers av Forskningsrådet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 15:15 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.