Stort potensial for norsk havvind

Forskningsrådet har investert over en halv milliard kroner i havvind. Gjennom satsingen har Norge bygget et kompetansemiljø i verdensklasse. Næringen har et stort sysselsettings- og verdiskapingspotensial.

Helt siden klimaforliket i 2008 har det vært en stor FoU-satsing på havvind. Norges forskningsråd har i perioden 2009–19 gjennom programmene RENERGI/ENERGIX, FME og Forskningsrådets infrastruktursatsing bevilget over 500 millioner kroner til forskning på havvind. Disse midlene har utløst om lag 400 millioner kroner i finansiering fra næringslivet.

En av OBLO-lidarene. Foto: Benny Svardal.

Den viktigste satsingen har vært de to FME-ene på havvind; NORCOWE og NOWITECH. I tillegg har seks Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) og 31 Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) fått støtte.

Forskningsinfrastruktur for måling av vind, bølger og strømninger har også vært viktig for forskningen. Se The Offshore Boundary-Layer Observatory (OBLO).

Satsingen har ført til stor kompetansebygging på havvind. Syv universiteter og institutter og 40-50 bedrifter har vært involvert i forskningen. Sentrene har utdannet 50 ph.d. og 300 MSc. Norske aktører har etablert en sterk posisjon i EU-forskning. Gode eksempler er LIFES+50 og UPWARDS.

Norsk havvind gir næringsmuligheter. Foto: SINTEF.

Forskningsinnsatsen har hatt stor effekt. En effektstudie fra NOWITECH viser at de har utviklet 40 innovasjoner og at forskningen kan føre til fremtidig inntjening på opp mot 50 milliarder kroner.

Menon la nylig frem rapporten Verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende havvind. I rapporten har de kommet fram til et verdiskapingspotensial i havvind på 117 milliarder kroner og en potensiell sysselsettingseffekt på 128 400 årsverk i Norge over en periode på 30 år. Dette forutsetter at norske bedrifter, særlig innen maritime næringer, gjør en målrettet innsats for å komme inn på et globalt marked.

Forskningsmiljøene har sett på muligheten for realisering av dette verdiskapingspotensialet. Les mer om dette i artikkel i Teknisk ukeblad: Bare 13 norske selskaper satser dedikert på havvind (nyhet) og rapporten Conditions for growth in the Norwegian offshore wind industry og i denne rapporten fra det nye FME-et NTRANS: Havvind – en industriell mulighet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 03:28 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.