Porteføljeanalyse for Demokrati, styring og fornyelse

Trender i samfunnet, næringsliv og fagutvikling som påvirker investeringsvalg

Nasjonalt er det særlig prioriteringer i regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Meld. St. 10 (2016-2017) som får betydning for investeringsvalg i DEMOKRAT.

Denne porteføljen vil i særlig grad bidra til å oppfylle strategiens mål om Fornyelse i næringsliv og offentlig sektor og det strategiske området Samhørighet og globalisering samt området Teknologi og digitalisering.
Porteføljen har definert og adresserer særlig disse fire samfunnsutfordringene:

 • Et åpent, sårbart samfunn i en globalisert verden – hvordan gjøre samfunnet mindre sårbart, samtidig som det forblir åpent?
 • Demokrati under press – hvordan møte samfunnsmessige, sosiale og kulturelle forhold som undergraver sosial og politisk tillit og legitimitet?
 • Velferdsstatens finansielle grunnlag – hvordan sikre en bærekraftig økonomi når statens utgifter øker raskere enn inntektene?
 • Økt kompleksitet og avhengighet – hvordan skal offentlig sektor håndtere komplekse samfunnsutfordringer som krever samarbeid på tvers av aktører og sektorer?

Horisont Europa
Det nye rammeprogrammet i EU, Horisont Europa (2021-2027) vektlegger sterkt koblingen til nasjonal forsknings- og innovasjonsinnsats. Her er det særlig to områder som er viktige for DEMOKRAT;

 • Civil Security for Society
  • fighting crime and terrorism
  • border security
  • resilient infrastructure
  • disaster-resilient societies
  • cybersecurity
 • Culture Creativity and Inclusive Societies
  • Democracy
  • Social and economic transformations
  • Culture heritage


Her vil utlysninger på områdene demokrati og sosiale og økonomiske transformasjoner sammenfalle godt med DEMOKRATs prioriteringer.

I tillegg er EU sine fem missions relevante for porteføljen, særlig samfunnsoppdraget for Kimanøytrale og smart byer. Tre norske byer: Oslo, Stavanger og Trondheim er valgt ut til å arbeide mot målet om klimanøytralitet innen 2030.

Videre er det noen av de nye stortingsmeldingene som blir særlig viktige for retningen på investeringene i denne porteføljen; Meld. St. 5 (2020-2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden, Meld. St. 14 (2020-2021) Perspektivmeldingen 2021, Meld. St. 27 (2015–2016). Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet, Meld. St 30 (2019-2020) En innovativ offentlig sektor – Kultur, ledelse og kompetanse. Meld. St. 22 (2020–2021). Data som ressurs — Datadrevet økonomi og innovasjon, NOU 2020:15 Det handler om Norge – utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene, NOU 2021:4 Norge mot 2025 – Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien, NOU 2021:6: Myndighetenes håndtering av koronapandemien. Koronakommisjonens rapport.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 12:10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.