Porteføljeanalyse for Demokrati, styring og fornyelse

Statistikk over relevante prosjekter i porteføljen

  • Forskningsrådets totalportefølje i 2021 var på 11,9 mrd. kroner, hvorav den samlede innsats innenfor denne porteføljen var på 1 294 mill. kroner (1106 prosjekter) i 2021[1].

Dette er en økning fra 2020 hvor innsatsen var på 932 mill. kroner fordelt på 903 prosjekter. Årsaken til økningen kan skyldes en kombinasjon av merkepraksis og økt innsats på områdene. Det er økt bevissthet om og bruk av disse temamerkene, som var nye i Forskningsrådet for tre år siden. I tillegg hadde vi i 2020 store investeringer på samfunnssikkerhetsområdet som følge av koronakrisen og økt behov for kunnskapsutvikling.

  • Porteføljens egne investeringer, dvs. de KDD, JD, KD, FD, SD og FIN-finansierte budsjettformålene som porteføljestyret for demokrati, styring og fornyelse forvalter, utgjør 237 mill. kroner og teller 278 prosjekt i 2021. Denne delporteføljen utgjør om lag 12 prosent av totalporteføljen på 1,8 mrd. kroner (Forskningsrådet og EUs samlede innsats).

Hovedårsaken til at porteføljestyrets egne investeringer kun utgjør 12 prosent av totalen er at det strukturelle merket, fornyelse og innovasjon i offentlig sektor, inkluderer alle prosjekter som er innvilget gjennom søknadstypen innovasjonsprosjekt i offentlig sektor, innovasjonsprosjekter i næringslivet samt forskerprosjekter som er merket med dette merket. For temamerkene som definerer porteføljen, er det annerledes. Her utgjør porteføljens egne investeringer en større del av det totale volumet fordi det er her aktiviteten og midlene knyttet opp mot temaene primært forvaltes.

  • I tillegg til Forskningsrådets samlede innsats, ble 169 prosjekter som samlet utgjør 521 mill. kroner finansiert av ulike EU-aktiviteter i 2021.

I 2020 var tildelinger til EU-prosjekter med de samme merkene på 311 mill. kroner. Økningen skyldes både økt innsats til norske deltakere og økt bevissthet og bruk av disse merkene i Forskningsrådet.

Totalporteføljen for Demokrati, styring og fornyelse i Forskningsrådet og EU

[1]Innsatsen innenfor ulike porteføljer i Forskningsrådet er ikke gjensidig utelukkende, og summen av samlet innsats for alle porteføljene er større enn Forskningsrådets totalportefølje. Et prosjekt kan bidra til mange ulike formål og det innebærer at merkesystemet vårt åpner for at et prosjekt telles flere ganger dersom det bidrar på flere forskjellige områder.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2023, 20:49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.