Porteføljeanalyse for Demokrati, styring og fornyelse

Omfanget av porteføljeanalysen

Porteføljeanalysen er basert på Forskningsrådets totale portefølje av prosjekter. Analysen bygger på statistikk som hentes fra Forskningsrådets statistikkportal, som er basert på merking av ulike egenskaper ved prosjektene som finansieres, f.eks. forskningstema, fag, politikk og forvaltningsområde og strukturelle forhold. Analysen gjelder for porteføljen Demokrati, styring og fornyelse, og omfatter alle prosjekter som er merket med Demokrati, makt og styring, Samfunnssikkerhet, Forskning og innovasjon og Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor.

Porteføljen er nedenfor kort beskrevet ved de fire dimensjonene fag/teknologi, tema, anvendelsesområder og FoUoI-verdikjede. Porteføljen skal gi kunnskap til forvaltningspolitikk som understøtter og videreutvikler demokratiet og samfunnssikkerheten, og understøtter den politiske styringen av fellesskapets ressurser og institusjoner.

Porteføljeanalysen tar for seg hele porteføljen til Demokrati, styring og fornyelse og inkluderer bevilgningene gjort av andre porteføljestyrer i Forskningsrådet (fig. s. 5) og innsats i EU-prosjekter. Dette er omtalt som totalporteføljen. Temamerkene for Demokrati, makt og styring og Samfunnssikkerhet, som i stor grad definerer porteføljen, ble introdusert i 2019 og er derfor ikke fullstendig innarbeidet i Forskningsrådet sin registreringspraksis. Det tar tid før alle porteføljene får innarbeidet en forståelse om bruken av disse temamerkene, slik at vi får tilstrekkelig kvalitet i tallmaterialet.

Synergien mellom Forskningsrådets målrettede innsats og den øvrige innsatsen har blitt tydeligere gjennom innføringen av porteføljestyring. Det er nå mulig å se den generiske, sektorovergripende forskningen innenfor porteføljens egne investeringer i sammenheng med forskning på tilsvarende temaer i andre porteføljer. Denne analysen gir et bilde av innsatsen i totalporteføljen til Demokrati, styring og fornyelse og den målrettede innsatsen gjennom investeringer under porteføljestyrets ansvar.

Fag

Hoveddelen av porteføljens egne investeringer er orientert mot utfordringsdrevet og anvendt forskning og utviklingsarbeid. Det er ikke mulig å hente ut oversikt over fordeling på fag for totalporteføljen, men vi ser at temamerkene som definerer porteføljen er brukt i svært mange av porteføljene i Forskningsrådet. Det innebærer at forskingsinnsatsen i totalporteføljen spenner over hele spekteret av fagområder, fra de mer teknologisk orienterte til humaniora og samfunnsfag. Hovedtyngden i porteføljens egne investeringer er innenfor samfunnsvitenskapelige fag, særlig statsvitenskap, sosiologi og økonomi, men det er også innslag av rettsvitenskap og humaniora.

Forskningstema

Grunnlaget for utvalget som er med i totalporteføljen for Demokrati, styring og fornyelse er prosjekter med følgende tematiske og strukturelle merker.
Temamerker:

  • Demokrati, makt og styring: Forskning om demokrati og makt, politikk og forvaltning, styring, ledelse og organisering. Internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt
  • Samfunnssikkerhet: Forskning om samfunnssikkerhet som belyser sårbarheter og dilemmaer, bidrar til kunnskap for å forebygge uønskede hendelser, opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og infrastruktur, ivareta befolkningens liv, helse og grunnleggende verdier før, under og etter store påkjenninger
  • Forskning og innovasjon: Forskning om forskningens betydning i samfunnet, forholdet mellom forskning og innovasjon, og forskning om innovasjon i privat og offentlig sektor


Det strukturelle merket:

  • Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor: Forskning og innovasjon knyttet til økonomi, funksjon og organisering i offentlig sektor. Merket omfatter innovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkning, i tillegg til forskning for fornyelse av offentlig sektor.


Strukturelle merker brukes for å vurdere ulike forhold ved forskningen som forskningsart, kjønn, internasjonalisering og fornyelse og innovasjon. Merket Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor angir i hvilken grad prosjektet kan bidra til fornyelse og innovasjon i offentlig sektor. Merket har eksistert over tid og er godt innarbeidet i organisasjonen. Vi har i analysen brukt dette merket for å måle i hvor stor grad prosjektene i Forskningsrådet utvikler kunnskap om fornyelse i offentlig sektor som Demokrati, styring og fornyelse-porteføljen har ansvar for å følge opp.

I tillegg er skatt og økonomi et forskningstema uten eget temamerke.

Anvendelsesområder

De primære anvendelsesområdene for totalporteføljen til Demokrati styring og fornyelse er i hovedsak knyttet til fornyelse og innovasjon i offentlig sektor. Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor har stor betydning for samfunnet, både sivilsamfunn og næringsliv, f.eks. gjennom styring og forvaltning, tjenester og offentlig-privat samarbeid.

Kunnskapsutviklingen i porteføljen omhandler utvikling og innovasjon i offentlig forvaltning, både i statlig og kommunal sektor, og retter seg mot bredden av kunnskapsbehovene. Den åpne arenaen, FORKOMMUNE, har gitt mulighet for at aktører i kommunal sektor selv kan iverksette forskning for egne kunnskapsbehov og ført til innovasjoner i kommunalsektor. Fra 2021 inngår Offentlig sektor-ph.d. prosjektene (OFFPHD) i aktiviteten INNOFFARENA. OFFPHD-prosjektene inngår i analysen for 2022 sammen med FORKOMMUNE som en del av INNOFFARENA

Porteføljen utvikler ellers kunnskap for effektiv og robust samfunnssikkerhet, planlegging og regulering i bredt. Forskningen og innovasjonen utviklet i porteføljen er også av stor betydning for at samfunnet både skal kunne nyttiggjøre seg den økende digitaliseringen og bruken av IKT, og kunne forstå de ulike utfordringene ved digitaliseringen. I tillegg er kunnskapen viktig for utvikling av økonomisk politikk.

Forskningsrådets oppgave er å sørge for at det er forskningsmiljøer i Norge som bidrar inn i kunnskapsutvikling for politikkutforming på viktige temaer. For denne porteføljen gjelder det særlig samfunnssikkerhet, demokratiutvikling, fornyelse av offentlig sektor og samfunnsøkonomi.

FoUoI-verdikjeden

Porteføljen omfatter kjeden fra grunnforskning via anvendt forskning til innovasjons- og fornyings-arbeid. Investeringer under porteføljestyrets ansvar har hovedsakelig et anvendt perspektiv, men det er også innslag av grunnforskning. I tillegg har det vært utlysninger der det har vært etterspurt forpliktende samarbeid med brukere. Budsjettformålet for forskning og innovasjon i kommunesektoren har til nå finansiert prosjekter som skal føre til innovasjoner i kommuner og fylkeskommuner.

Figuren nedenfor viser forbruket i 2021 av prosjektinnsatsen i Forskningsrådet som er merket med tema- og strukturelle merker for Demokrati, styring og fornyelse-porteføljen (se forskningstema ovenfor). Totalporteføljen til Demokrati, styring og fornyelse er all innsats i Forskningsrådet med disse merkene, i tillegg til EU prosjekter. Porteføljens egne investeringer er forbruket 2021 i alle prosjekter finansiert gjennom egne budsjettformål.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 11:32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.