Investeringsplanen for Demokrati, styring og fornyelse

Prioriteringer

Innenfor de fire områdene som porteføljen dekker, vil innsatsen måtte dimensjoneres i tråd med gjeldende langtidsbudsjetter for de underliggende budsjettformålene.

Porteføljens samlede budsjettramme er i 2023 på ca. 130 mill. kroner. I langtidsbudsjetteringen ligger Forskningsrådets nullvekst-budsjettforslag til grunn. Det blir ikke utlysning av midler i 2023 hverken i SAMRISK, INNOFFARENA IPO, DEMOS eller LOVOGRETT. Disse midlene lyses ut i 2024. En samling av midler for to år muliggjør en utlysning med med et tilstrekkelig volum.

Oversikt over estimert beløp til utlysninger i henhold til nullvekst-budsjett 23:

Budsjettformål 

2023 mill.kr 

SAMRISK 

0 

INNOFFARENA 

33 

DEMOS 

0 

SAMØKONOMI 

12 

LOVOGRETT 

0 

ndringer i tildelingsbrevene fra finansierende departementer vil kunne påvirke investeringsplanen også etter at denne er vedtatt. Dette gjelder både volum på de ulike innsatsområdene og prioriteringer og føringer, for eksempel i form av øremerking av midler. Tilgjengelige ressurser må ses i forhold til forsknings- og innovasjonsbehovene og bredde i tema og anvendelsesområder innenfor denne porteføljen.

Deltakelse i fellesutlysninger og internasjonale utlysninger inngår også i investeringsplanen. Det er derfor nødvendig å ha en løpende vurdering av samarbeid med andre porteføljer og investeringer i internasjonal forskning.

Tematiske innsatsområder

Porteføljen har følgende fem tverrgående tematiske områdene (disse er nærmere beskrevet i porteføljeplanen):

  • Demokrati, tillit og legitimitet
  • Offentlig sektors organisering og styring
  • Samfunnssikkerhet, beredskap og robusthet
  • Fornyelse, innovasjon og digitalisering
  • Økonomi og fordeling

Figuren viser porteføljens ulike budsjettformål (blått) sammen med de tematiske innsatsområdene (hvitt):

Budsjettformål

Budsjettformålene svarer ulikt og i noen grad overlappende på innsatsområdene. Tematikken i utlysningene bør variere over tid, slik at porteføljen dekker bredden i de tematiske innsatsområdene.

DEMOS og SAMRISK

Innenfor disse to budsjettformålene bør den tematiske innsatsen innrettes slik at porteføljen i investeringsplanperioden dekker særlig Demokrati, tillit og legitimitet, Offentlig sektors organisering og styring og Samfunnssikkerhet, beredskap og robusthet. Valg av virkemidler er avhengig av behovet for forskning og innovasjon.

Her samles små årlige budsjetter til utlysning i 2024.

INNOFFARENA

Forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor inngår også i andre porteføljers ansvar. DEMOKRATs utlysninger vil være komplementære med utlysninger fra andre tematiske porteføljer. Det betyr i praksis at vi støtter innovasjonsprosjekter fra sektorer og tjenesteområder som ikke kan få støtte av andre porteføljer.

Det vil fortsatt lyses ut midler til Koordinerings- og støtteaktivitet (KOS). Dette vil være støtte til forprosjekter for førkommersielle anskaffelser og støtte til prosjektetablering for innovasjonsprosjekter i kommunal sektor. Dette vil være utlysninger som alle sektorer i kommuner og fylkeskommuner kan søke på. DEMOKRAT vil invitere andre porteføljestyrer til å være med disse utlysningene.

Offentlig sektor ph.d.-ordningen videreføres med en reduksjon i budsjettrammen. Ordningen har ingen tematiske prioriteringer og er derfor åpen for alle sektorer i stat og kommune.

Til IPO utlysning samles små årlige budsjett til utlysning i 2024.

SAMØKONOMI OG SKATT

Det er 12 mill. kroner igjen fra utlysningen i 2021 til forskning på makroøkonomiske utfordringer. Disse midlene skal lyses ut i 2023 til forskning for å vurdere effekter av de økonomiske koronatiltakene (deler som ikke er dekket av pågående forskning). Utover dette er det ikke midler per i dag fra departementene til dette budsjettformålet for de kommende årene.
Våren 2022 besluttet Finansdepartementet en videreføring av SKATT. Høsten 2022 ble det lyst ut 60 millioner kroner til to sentre for skatteøkonomisk forskning. Støtten tildeles over en femårsperiode.

LOVOGRETT

Her samles et lite årlig budsjett til utlysninger med en treårsintervall. Det blir ny utlysning i 2025.

Andre virkemidler

DEMOKRAT vil bidra med et årlig beløp til FORSTERK-ordningen. Denne ordningen er utlysning til aktiviteter som skal øke den norske samfunnseffekten av EU-prosjekter med norsk deltagelse.
Forskningsrådet har også ordningen Prosjektetableringsstøtte (PES), som tilbyr støtte til aktører som utvikler søknader til EUs rammeprogram. Lenke til PES-ordningen: PES Horisont Europa – Støtte til prosjektetablering og posisjonering (forskningsradet.no)

DEMOKRAT vil lyse ut midler til Koordinerings- og støtteaktivitet (KOS), til arrangements- og nettverksstøtte for å styrke samspillet mellom forskningsmiljøer og brukere av forskning og for å spre resultater fra forsknings- og innovasjonsaktiviteter.

Porteføljen skal i tillegg bidra til at Forskningsrådet når målet i opptrappingsplanen for humaniora.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 14:42 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.