Skal tette kunnskapshull i skolen

En viktig del av regjeringens satsing på økt lærertetthet, blir å finne ut hvordan dette påvirker læring og klassemiljø. Det blir opp til forskere å fordele 150 ekstra lærerstillinger over fire år til norske skoler.

Stortinget har vedtatt å bruke nærmere 500 millioner over fire år for å finne effekten av nye måter å bruke ekstra lærerstillinger i skolen på. Opp mot 400 millioner skal gå til ekstra lærerstillinger på 1. – 4. trinn i rundt 300 norske skoler. 50 millioner skal gå til forskning på hvilke effekter forsøkene får.

– Vi vet i dag for lite om hvordan lærertetthet påvirker elevenes læring og læringsmiljøet. Derfor er en viktig del av denne satsingen å skaffe mer kunnskap om hvordan flere lærere på 1. til 4. trinn kan benyttes på best mulig måte. Det blir spennende å se hva forskningen kommer frem til, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forskerne fordeler lærere

For å sikre at man får god og nyttig kunnskap er det forskerne som bestemmer hvordan de nye lærerstillingene skal fordeles, i samråd med kommunene og skolene som deltar i studiene. Forskningen gjennomføres som systematiske forsøk der forskerne tester ut effekter av ulike måter å bruke ekstra lærerressurser på. Forskerne vil blant annet måle effekter av å innføre et tolærersystem, smågruppeundervisning og flere lærere for elever med særskilte utfordringer.

– Det er forbilledlig hvordan denne politiske satsingen også er en satsing på å få frem kunnskap som kan bety noe for hvordan politikken og praksisen på området vil utvikles videre, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

Studiene skal undersøke hvilke effekter tiltakene har på elevenes læringsutbytte og læringsmiljø. Det er aktuelt å undersøke effekter på elevenes lese-, skrive- og regneferdigheter, og i tillegg se på læringsmiljø i klassen og elevenes motivasjon og læringsengasjement.

Over 40 norske kommuner deltar

Det er to forskningsprosjekter ledet av Universitetet i Stavanger og forskningsinstituttet NIFU, som sammen med over 40 norske kommuner skal disponere lærerstillingene for å forske på effekten av økte antall lærere.

– Regjeringen har som mål at norske elever skal lære mer, og vi vet at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. Hverken i norsk eller internasjonal forskning finner man sterke sammenhenger mellom lærertetthet og læringsresultater. Det finnes imidlertid studier som viser at elever på de laveste trinnene, og med svak sosial bakgrunn, kan ha nytte av økt lærertetthet dersom de ekstra lærerne benyttes riktig, understreker kunnskapsministeren.