Nytt senter for forskning på høyreekstremisme til Universitetet i Oslo

Forskningsrådet har gjennom SAMRISK-programmet tildelt 50 millioner kroner til Universitetet i Oslo for å etablere et senter for forskning på høyreekstremisme.

⎼ Dette senteret vil bidra til å styrke forskningen på høyreekstremisme og gi oss et bedre grunnlag for å forebygge og håndtere høyreekstremisme, sier Arvid Hallén, adm. dir. i Forskningsrådet.

Behov for mer kunnskap
I revidert nasjonalbudsjett 2015 bevilget Stortinget midler til et senter for forskning på høyreekstremisme og relaterte fagfelt. Begrunnelsen er at det etter terrorangrepet 22. juli 2011 er et økt behov for kunnskap om høyreekstremisme og formidling av slik kunnskap.

 - Kunnskap og innsikt kan bidra i kampen mot ekstremisme. Forskning og forebygging er viktig for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 Statsråden  legger til at å leve uten frykt for å bli utsatt for hat og vold er en grunnleggende verdi i et trygt samfunn.

- Derfor styrker Regjeringen forskningen på dette området, sier Røe Isaksen.

Bevilgningen vil fra 2016 utgjøre 10 mill. kroner pr. år. Forskningsrådet har fått i oppdrag å forvalte midlene, og lyste ut 50 millioner kroner til et Senter for forskning på høyreekstremisme og relaterte fagfelt.  Senteret vil i første omgang opprettes for en periode på fem år.

Bredt samarbeid
Det nye forskningssenteret ledes av Universitetet i Oslo, i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Fredsforskningsinstituttet (PRIO) og Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter, Politihøgskolen og Forsvarets forskningsinstitutt.  I tillegg er det flere sterke internasjonale miljøer involvert.  Prosjektet ledes av professor Tore Bjørgo.

Skal bygge kompetanse
Senteret vil bygge forskningskompetanse på feltet, blant annet gjennom rekruttering til forskningsfeltet. Det skal styrke forskningskvalitet, og forskningskapasitet på høyreekstremisme og relaterte fagfelt i Norge.  Senteret har ambisjoner om å etablere seg internasjonalt som et faglig uavhengig, sentralt og toneangivende forskningsmiljø på feltet.

Forskningen ved senteret vil være tverrfaglig og ha en bred tilnærming til fagfeltet. Det vil legge stor vekt på å formidle forskning om høyreekstremisme, og senteret skal samarbeide tett med 22. juli-senteret om formidling.

Navnet på det nye forskningssenteret er: Center for Research on Extremism (C-REX): Right-Wing Extremism, Hate Crime and Political Violence