Løft for åpen tilgang til forskning

Forskningsrådet oppretter en ny støtteordning for å bidra til at norske forskere kan publisere i tidsskrift som gir alle fri tilgang til nye forskningsresultater. Ordningen vil dekke en betydelig andel av institusjonenes kostnader til publiseringsavgifter i Open Access-tidsskrift.

– Med dette løftet ønsker vi å bidra til en raskere overgang til open access publisering, sier Forskningsrådetsadministrerende direktør Arvid Hallén. Foto: Forskningsrådet/Sverre Jarild.
– Med dette løftet ønsker vi å bidra til en raskere overgang til open access publisering, sier Forskningsrådetsadministrerende direktør Arvid Hallén. Foto: Forskningsrådet/Sverre Jarild.

Med den nye ordningen kan forskningsinstitusjonene søke om å få dekket inntil 50 prosent av sine utgifter til å publisere i tidsskrift med åpen tilgang. Forskningsrådet har beregnet at det årlig går ca.16 millioner kroner til slike avgifter i dag. Rundt halvparten av disse artiklene er basert på forskning finansiert av Forskningsrådet.

 Forskningsrådet setter derfor av 8 millioner kroner i året til den nye ordningen. Dette beløpet vil kunne økes dersom flere artikler publiseres i åpne tidsskrift. Utgiftene blir dekket etterskuddsvis, og utlysningen som gjelder utgifter i 2014 kommer derfor i april neste år. Hver enkelt institusjon søker på vegne av sine forskere.

– Med dette løftet ønsker vi å bidra til en raskere overgang til open access publisering, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

Raskere overgang

Ordningen gjelder alle norske forskningsinstitusjoner og er ikke begrenset til artikler med finansiering fra Forskningsrådet. De viktigste kravene er at tidsskriftene som artiklene er publisert i er anerkjent som "Open Access" og er på nivå 1 eller 2 i tellekantsystemet. For universiteter og høgskoler er det også krav om at disse har opprettet egne publiseringsfond. Mer detaljer om ordningen vil komme i utlysningen.

 Å sikre åpen tilgang til vitenskapelige artikler er et overordnet forskningspolitisk mål internasjonalt. I Norge er det løftet fram som et viktig mål i forskningsmeldingen, Lange linjer. Åpen tilgang er i tråd med endringer i den vitenskapelige offentligheten når det gjelder teknologiske løsninger, publiseringsmønstre og lesevaner de senere årene.

Tidsbegrenset ordning

– Vi vet at institusjonene nå er i en kostbar overgangsfase der de både må opprettholde tidsskriftsabonnement og betale for å publisere. Vår støtteordning varer i fem år, og skal gjøre denne fasen håndterbar for institusjonene, samtidig som de kan lage gode systemer for å finansiere åpen publisering gjennom egne publiseringsfond, understreker Hallén.

– Med denne støtteordningen ønsker vi å bidra til at det utvikles gode rammer for å håndtere publiseringsavgifter i forskningssystemet. Denne typen utgifter bør på sikt oppfattes som generelle driftskostnader, tilsvarende bibliotekenes utgifter til tidsskriftabonnementer i dag. Støtteordningen skal gjelde i overgangsfasen mens forskningsinstitusjonene lager systemer for å håndtere dette, sier Hallén.

 Forskningsrådets ordning er derfor tidsbegrenset til fem år. Fra 2020 er målet at utgifter til publisering inngår som en del av institusjonenes indirekte kostnader i søknader om midler til forskningsprosjekter.