Hordaland-elever skal hjelpe språkforskere

YoIo, fett og LOL. Nå i september kan skoleelever på alle trinn delta i en stor, nasjonal forskningsdugnad for å kartlegge språk og språkbruk blant unge i Norge. Hittil har 35 klasser fra 20 skoler i Hordaland meldt seg på.

Se hvilke skoler i Hordaland som er med: http://www.miljolare.no/aktiviteter/ord/kampanje/

 Forskningskampanjen 2014 skal ta temperaturen på språket. Til tross for et stort språklig mangfold i Norge, har vi ingen storskala censusundersøkelse om språk og språkbruk slik det fins i mange andre land. I Forskningskampanjen 2014 inviteres derfor elever fra hele landet til å hjelpe språkforskere med å skaffe ny kunnskap om dette. I år skal elevene forske på egen og andres språkbruk – og de skal samle inn ord som de unge bruker i dag, og som de tror voksne ikke kan.

 Dataene skal brukes av språkforskere ved MultiLing Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Språkforskerne har stor nytte av dataene da forskere vet mye om språk og dialekter, men mindre om hvordan disse faktisk er i bruk. Her kan skoleelevene bidra med helt ny kunnskap!

 Nye ord

Unge bruker andre ord enn voksne og i Forskningskampanjen vil vi finne ut hvilke ord dette er. Etter hvert som elevene registrerer sine ord oppdateres resultatsidene på forskningskampanjen.no og alle kan følge med på hvilke ord som er mest populære i Norge, eller sammenligne sitt eget fylke med nabofylket.

 Ubrukt språkkunnskap

Elevene skal også hjelpe forskere med å finne ut hvilken språkkunnskap som finnes blant norske elever i dag, og hvilke språk de har lyst til å lære seg. – Vi vet at det finnes mye ubrukt språkkunnskap blant norske elever. Denne kompetansen ønsker vi å løfte frem og anerkjenne, sier forskeren bak kampanjen, professor Bente Ailin Svendsen.

 Forskningsrådet står bak

Forskningskampanjen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Miljølære (Universitetet i Bergen) og MultiLing Senter for flerspråklighet (Universitetet i Oslo) og foregår i forbindelse med Forskningsdagene. Alle klassetrinn kan delta, også videregående skole.

 Med Forskningskampanjen vil Forskningsrådet vise barn og unge hvordan forskning foregår, og gi dem en mulighet til å bidra i et reelt forskningsprosjekt. – Med elevenes hjelp kan også undersøkelsen gjøres i et langt større omfang enn den ellers ville blitt gjort, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

 Bakgrunn: Om Forskningskampanjen

  • Arrangeres hvert år i forbindelse med Forskningsdagene i september.
  • Åpent for påmelding fra alle klassetrinn, også videregående.
  • Er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Nettverk for Miljølære (Universitetet i Bergen) og et forskningsmiljø.
  • Årets forskningsmiljø er MultiLing Senter for flerspråklighet, et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo.

Stort engasjement – og viktig for forskerne:

  • Antall registrerte observasjoner av våre til sammen 19 ulike arter av meitemark i Norges offisielle artskart ble femdoblet da meitemark var tema (2010).
  • 15 000 skolemåltider ble registrert da elevene undersøkte skolematen (2011) til glede for kostholdsforskere.
  • Datamaterialet fra registreringene av innetemperatur (2012) blir nå brukt både i et master- og et doktorgradsarbeid.
  • Dafniejakten (2013) resulterte i 175 innsendte prøveglass fulle av smådyr. Noen av artene var svært dårlig kartlagt før skoleelevenes forskningsinnsats.