Positiv melding for klimaforskningen

Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén er fornøyd med regjeringens klimatilpasningsmelding, som ble lagt fram i dag.

– Forskningen har fått stor plass i tilpasningsmeldingen. Det er mye å glede seg over. Regjeringen satser på tre viktige momenter i denne meldingen: en mer aktiv overvåking av klimaendringene, en fortsatt opptrapping av klimaforskningen og utvikling av det nasjonale senteret for klimatjenester. Vi støtter samtlige av disse punktene, sier Hallén.

Klimaforskningen styrkes
Han påpeker videre at en styrking av klimaforskningen også vil være viktig for det nye senteret for klimatjenester.

– Dette senteret har behov for tilgang på mye ny kunnskap slik at det kan levere de tjenestene som samfunnet trenger for å gjennomføre en god klimatilpasning. Denne nye kunnskapen må komme fra forskningen. Forskningsrådet har gjennom en årrekke bidratt til å bygge opp solide norske forskningsmiljøer, gjennom samarbeid nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Forskerne fra disse svært kompetente miljøene står nå parat til fortsatt å bidra med forskning av høy kvalitet, understreker Hallén.

Forventer tallfesting
Forskningsrådets administrerende direktør opplever at signalene i klimatilpasningsmeldingen stemmer godt overens med de lange linjene som Regjeringen tegnet opp i forskningsmeldingen den la fram i mars.

– Vi savner likevel mer konkrete signaler om og en tallfesting av opptrapping av klimaforskningen, slik vi foreslår i budsjettforslaget for 2014. Det vil skape forutsigbarhet og langsiktighet for forskningen, noe som i neste omgang vil bidra til bedre utnyttelse av ressursene. Konkrete vekstambisjoner vil også bidra til å trekke ytterligere ressurser og kompetanse til forskningssektoren.

Forskningsrådet har bedt om en tallfesting av opptrappingsplanen for klimaforskning siden klimaforliket i 2008. Vi ser nå en gyllen mulighet til å teste ut mulighetene som vil ligge i en langtidsplan for forskning, sier Forskningsrådets administrerende direktør.

Norsk klimaforskning på verdenstoppen, les mer her.