En milliard til fornybar energi og energieffektivisering

Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova går sammen i et krafttak for å fremme forskning og teknologiutvikling rettet mot fremtidens energiløsninger.

- Denne felles utlysningen er statens bidrag til den norske satsningen på fornybar energi og energieffektivisering. Nå utfordrer vi næringslivet til å gripe de mulighetene dette gir, er de tre partnernes budskap til bedrifter og investorer.

Samarbeid i hele utviklingskjeden
Gjennom program som utfyller hverandre, finansierer Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova hvert sitt ledd av prosjekter som fremmer fornybar energi og energieffektivisering. Programmene støtter ulike trinn i utviklingen, fra idé til ferdig utviklet teknologi. Samlet sett finnes det nå finansieringsmuligheter for alle faser i utviklingen av ny fornybar energi.

Forskningsrådets RENERGI-program lyser ut midler til forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter i en tidlig fase. Prosjektene kan for eksempel ha form av modellering og laboratorieforsøk. Utlysningen dekker både prosjekter som handler om fornybar energi og prosjekter mer rettet mot energieffektivisering. Målgruppen for programmet er bedrifter og forskningsmiljøer. Årets utlysning er på om lag 250 millioner kroner.

 Innovasjon Norges miljøteknologiordning er et landsdekkende tilbud som finansierer pilot- og små og større demonstrasjonsanlegg innen miljøteknologi, herunder fornybar energi. Programmet ble satt i gang i 2010 og videreføres i perioden 2011-2013. Årets budsjett for miljøteknologiordningen er på 257 millioner kroner. Innovasjon Norge kan i tillegg tilby risikolån og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter.  

Enovas program for teknologiintroduksjon støtter demonstrasjon av nye energiteknologier. Dette programmet har en ramme på om lag 150 millioner kroner. Enova har også en målrettet satsning som lyser ut midler til fullskala demonstrasjon av nye teknologier innen marin kraftproduksjon gjennom Program for marin fornybar kraftproduksjon. Programmet retter seg hovedsakelig mot offshore vind, samt bølge- og tidevannskraft. Årets budsjett for programmet er på om lag 250 millioner kroner.

Utfordrer næringslivet
Staten kan gjennom sitt virkemiddelapparat bidra med gode rammer for medfinansiering. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova vil sammen skape en attraktiv arena for innovasjon og teknologiutvikling og ønsker å komme i dialog med næringsaktører som vil investere i energiprosjekter. Arvid Hallén (administrerende direktør for Forskningsrådet), Gunn Ovesen (administrerende direktør for Innovasjon Norge) og Nils Kristian Nakstad (administrerende direktør for Enova) er samstemte i hva de opplever som en av hovedutfordringene.

− Vi trenger flere selskaper og investorer som vil satse kapital på innovasjon for fremtidens energi- og miljøutfordringer. Dette er et viktig satsingsområde for staten, og vi tilbyr nå en betydelig medfinansiering, sier de tre direktørene.

Mer informasjon om de tre programmene er tilgjengelig på:

Kontaktpersoner: