En milliard til velferdsforskning

I disse dager setter Forskningsrådet i gang det største samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet vi har hatt i Norge noensinne. De neste ti årene skal det brukes nesten en milliard kroner til å få mer kunnskap om velferdssamfunnet.

-VAM er et kjempeløft for norsk samfunnsforskning, sier divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet. Hun understreker at programmet dekker et svært bredt tematisk felt, mange disipliner og samfunnssektorer, og hun ser dette som en fordel. - Programmet vil bidra til å styrke de ulike forskningsmiljøene på dette feltet. Sammenslåingen gir også en mulighet til nytenkning og ikke minst blir det mulig å se tidligere atskilte forskningstema i sammenheng.

Planen for det nye programmet for Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) er nå godkjent av Forskningsrådets styrende organer. Forskningen på dette feltet har hittil vært fordelt på tre forskningsprogrammer: Velferd, Arbeidsliv og Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER). Nå slås disse sammen og forskningsfeltet får nye ressurser.

Det nye programmet er et såkalt ”handlingsrettet” program. Det vil si at forskningen skal gi kunnskap som kan anvendes i utformingen av politikk og i forvaltningen av offentlige ordninger.

-En grunnleggende utfordring i årene framover er den økonomiske, sosiale og normative bærekraften til det norske velferdssamfunnets, sier Fahlvik. - Økt globalisering av økonomi, politikk, og arbeids- og næringsliv bidrar til større sosiale og kulturelle ulikheter. Store endringer i befolkningssammensetningen og en oljeavhengig økonomi er andre viktige faktorer. Samlet skaper disse utviklingstrekkene noen samfunnsutfordringer som forskningen skal belyse.

Forholdet mellom majoritet og minoritet skal være et hovedperspektiv for forskningen. -Forskerne skal blant annet analysere hvordan grupper og individer blir inkludert og ekskludert på ulike arenaer og nivåer i samfunnet, sier Fahlvik. - Blant temaene som løftes fram er aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskapning og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet.

I 2009 har programmet først og fremst finansiering fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), men fire andre departementer bidrar, i tillegg til NORAD og NHO.

Denne uka inviterer programstyret for VAM forskningsinstitusjonene til søkerkonferanse. Det legges opp til en større utlysning med en økonomisk ramme på 200 mill. kroner med søknadsfrist 17. februar 2010.

Kontaktpersoner:

Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet  akf@rcn.no   Mobil: 40 06 35 00

Programstyreleder Alf Erling Risa alf.risa@econ.uib.no   Mobil: 97 55 71 41