Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Mål for VELKUSAM

Forankring i Forskningsrådets strategi og Langtidsplanen

VELKUSAM-porteføljen skal bidra til å møte og håndtere sentrale samfunnsutfordringer på arbeids-, velferds-, media- og kulturområdet. Gjennom dette bygger porteføljen opp under Forskningsrådets reviderte strategi – som igjen bygger på Regjeringens langtidsplan for forskning (LTP).

I Forskningsrådets strategi er det særlig på områdene Helse og velferd og Samhørighet og globalisering hvor VELKUSAMs investeringer og forskningspolitiske rådgivning vil bidra til å nå Forskningsrådets mål og gi nyttig kunnskap om aktuelle samfunnsutfordringer. De to områdene omfatter sentrale samfunnsutfordringer som omtales i Langtidsplanens prioriteringer Samfunns­sikkerhet og samhørighet i en globalisert verden, delvis også innenfor Fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester. Man finner også relevante utfordringer i LTP-prioriteringene Bærekraftig velferd og Demokratisk utvikling og offentlig debatt.

Forskningsrådets strategi setter opp delmål for hva man skal oppnå innenfor hvert av målene og på de strategiske områdene. Det første området hvor VELKUSAM særlig vil bidra, er Samhørighet og globalisering og her finner man følgende tre hovedmål:

  • Et robust demokrati med høy tillit og legitimitet
  • Et inkluderende, mangfoldig og likestilt samfunn
  • God innsikt i globale endringsprosesser

Det andre viktige området for VELKUSAM er Helse og velferd. To hovedmål hentes derfra:

  • Redusert utenforskap og høy yrkesdeltakelse i et inkluderende og likestilt arbeidsliv
  • Bærekraftig velferdssystem tilpasset en endret befolkningssammensetning

Mål for samfunnet og mål for porteføljen

De fem målene ovenfor representerer en ønsket framtidig samfunnstilstand. De er mål for VELKUSAM-forskningen i den forstand at porteføljen skal levere forskningsbasert kunnskap for at samfunnet skal kunne foreta de veivalgene som må til for å oppnå disse målene.   

I tillegg vil VELKUSAM-innsatsen gi viktige kunnskapsbidrag til Forskningsrådets mål om Grensesprengende forskning og innovasjon og Fornyelse i næringsliv og offentlig sektor. Investeringer og annet vil også bidra til et Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem – en allmenn forutsetning for å kunne oppnå Forskningsrådets og VELKUSAMs mål.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 05.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.