Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Investeringsmål for VELKUSAM

Investeringene i forskning har som et generelt hovedmål å bidra til å møte, forstå og håndtere store samfunnsutfordringer på porteføljens tematiske områder. Investeringsmålene bygger på det foregående kapittelets mål og prioriteringer av faglig og tematisk art, og til sammen skal dette gi retning og styring til mer konkrete prioriteringer som porteføljestyret seinere vil nedfelle i de treårige investeringsplanene og til slutt i utlysningstekster.

Investeringenes samfunnsmål

På et overordnet samfunnsnivå er målene for VELKUSAMs investeringer i forskning de samme som de fem generelle hovedmålene for porteføljen, jf. kap. 2.1 ovenfor:

  • Et robust demokrati
  • Et inkluderende og likestilt samfunn
  • God innsikt i globale endringsprosesser
  • Høy yrkesdeltagelse og et inkluderende og likestilt arbeidsliv
  • God tilpasning til en endret befolkningssammensetning

Disse målene fra Forskningsrådets strategi er utledet av ulike prioriteringer i Langtidsplanen for forskning. VELKUSAM-porteføljen vil gjennom sine prioriteringer av forskning på de tre områdene Arbeid, Velferd og Medier, kultur og samfunnsutvikling bidra til å oppfylle strategiens og Langtidsplanens mål og prioriteringer. Også ulike forsknings- og sektorpolitiske dokumenter, som departementenes forskningsstrategier, stortingsmeldinger på VELKUSAM-områder og sentrale NOU'er, vil på ulike måter være relevante for porteføljestyrets mål og prioriteringer når det gjelder investeringer.

I kapittel 2.2.2 er prioriteringer innenfor hovedtemaområdene spesifisert i 14 punkter. De konkrete investeringene i forskning – dvs. utlysninger av forskningsmidler – vil følgelig være utdypinger og presiseringer innenfor disse prioriteringene.

Investeringenes brukermål

Porteføljen har også mål for hva investeringene i forskning skal bidra til innenfor relevante samfunns­sektorer og konkrete samfunnsmessige kontekster, i tillegg til innenfor forskningen selv – såkalte brukermål. Dette er mål som handler om at forskningen har virkninger hos brukerne av forskningen, dvs. diskusjon, bruk og implementering av brede og mangfoldige innsikter fra forskningen i politikk og forvaltning, arbeids- og næringsliv, sivilsamfunn, medie- og kulturliv, tjenesteprofesjoners praksis og hos sluttbrukere og i allmennheten generelt. Investeringene har også som mål å føre til endringer i selve forskningen. Brukermål innenfor forskningssystemet selv handler bl.a. om at investeringene skal bidra til økt kompetanse, kapasitet og kvalitet i forskningsmiljøene på VELKUSAM-områdene, faglig og metodisk mangfold og fornyelse mm.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 07.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.