Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Definisjon og avgrensning av porteføljen

VELKUSAM-porteføljen rommer mange og brede forskningstemaer, en gjenspeiling av profilen på de budsjettformålene (programmene) som inngår i den. Porteføljestyret har ansvar for forskning og innovasjon knyttet til velferd og velferdstjenester, arbeidsliv og -marked, migrasjon og integrering, kultur, medier og historiske og kulturelle dimensjoner ved samfunn og samfunnsutvikling. Porteføljen skal frambringe relevant kunnskap som kan bidra til samfunnets håndtering av sentrale utfordringer og bidra til å nå sentrale mål som: Et bærekraftig og inkluderende velferdssamfunn, et inkluderende og omstillingsdyktig arbeidsliv, medieutvikling, demokrati, medborgerskap og sosialt og kulturelt mangfold. Mange utfordringer er sektorovergripende og internasjonale. En utdyping av porteføljens områder mht. dimensjonene nedenfor, følger i kapittel 2.2.1-6.[1]

Fag og teknologi

Dagens portefølje preges av samfunnsvitenskap, særlig samfunnsøkonomi, sosiologi og statsvitenskap. Dette gjenspeiler velferdsforskningens store andel i porteføljen og fagdisiplinære særtrekk. I kulturforskningen pt. er humaniora største fagområde. Samtidig, mye av forskningen er flerdisiplinær, og deler av forskningen krysser fagområder, særlig mellom samfunnsvitenskap og humaniora.

Forskningstemaer

Porteføljen omfatter følgende tre tematiske områder: Velferd inkl. tjenesteforskning, Arbeidsliv og -marked, Medier, kultur og samfunnsutvikling. Disse beskrives nærmere i kapittel 2.2.1.

Anvendelsesområder

Den brede kunnskap og nye viten som porteføljen frambringer, har potensielt mange brukere og avtakere av forskningsresultatene, i forvaltning, politikk, sivilsamfunn og interesseorganisasjoner – i tillegg til innenfor forskningens og fagenes eget kretsløp. Anvendelsesområdene er i hovedsak innenfor offentlig sektor og de tilhørende politikkfeltene, men resultatene bør også kunne anvendes i næringer og bransjer på VELKUSAM-områdene.

Plassering i FoUoI-verdikjeden

Porteføljen omfatter mange typer kunnskapsproduksjon, fra strategisk grunnleggende forskning via handlingsrettet og anvendt forskning til forskning med brukerinvolvering, og innovasjon. De fleste prosjektene kan plasseres innenfor handlingsrettet og anvendt forskning, hvor forskere designer prosjektet, definerer problemstillinger og metodebruk mm. innenfor gitte tematiske rammer og prioriteringer.

Referanser

1 Bakgrunnen for forskningsinnsatsen i VELKUSAM, forankringen i forsknings- og sektorpolitiske mål og ambisjoner o.l., vil sammen med porteføljeanalyse o.a. bli å finne i egne dokumenter i en kommende porteføljeportal. Derfor omtaler ikke porteføljeplanen samfunnsutfordringer og kunnskapsbehov mm., slik som i programplanenes bakgrunnskapitler. Programplanene er like fullt viktige underlag for porteføljeplanen.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. januar 2022, 00.04 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.