Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Budsjettformålene

Finansiering

Tabellen viser hvilke budsjettformål (programmer) som omfattes av VELKUSAM, hvilke departementer som finansierer dem og kort om deres tematiske områder

Finansiering 2020 pr departement pr budsjettformål:

  Total HELSEVEL-V KULMEDIA SAMKUL VAM
Arbeids- og sosialdept. 148 970 838 31 199 501 0 0 117 771 337
Barne- og familiedept. 29 384 000 12 878 000 0 0 16 506 000
Justis- og beredskapsdept. 3 000 000 0 0 0 3 000 000
Kommunal- og moderniseringsdept. 10 500 000 0 0 2 950 000 7 550 000
Kulturdept. 22 451 000 0 17 251 000 5 200 000 0
Kunnskapsdept. 67 890 250 8 021 250 0 49 591 000 10 278 000
Totalt disponibelt budsjett i 2020 282 196 088 52 098 751 17 251 000 57 741 000 155 105 337

Programmenes prioriteringer

Programplanene danner viktige grunnlag for porteføljeplanen. I programplanenes kapitler om mål, tematiske og strukturelle prioriteringer beskrives hvilke samfunnsutfordringer som ligger til grunn for de ulike satsingene – og følgelig de mål og prioriteringer som framkommer i porteføljeplanen. Programplanene detaljerer og konkretiserer de tematiske og andre prioriteringene som porteføljeplanen setter opp.

  • HELSEVEL-Velferd Forskning om arbeids- og velferdstjenester, helse- og omsorgstjenester, barne- og familievernet mm.,
  • VAM Forskning om velferdsordninger og inntektssikring, velferdsstat og samfunn, arbeidsliv og arbeidsmarked, migrasjon og integrering, bolig, familie og oppvekst mm.
  • SAMKUL Forskning om kulturelle forutsetninger for og dimensjoner ved samfunn og samfunnsutvikling. Prioriteringer 2018-21 er: Menneske og natur, teknologi og materielle omgivelser, Kunnskap, velferd og mangfold.
  • KULMEDIA Mediesektoren og kultursektoren

Porteføljens håndtering av departementenes sektoransvar for forskning

Som det framgår av tabellen ovenfor, mottar porteføljen finansiering fra hele seks sektordepartementer, i tillegg til betydelig finansiering fra KDs sektorovergripende pengepott ("post 53"). Dette gir utfordringer, men også muligheter: Porteføljen har mange tunge interessenter og brukere, som stiller krav til forskningens, innhold, kvalitet, relevans og nytte, samtidig som denne forskningen blir en viktig aktør på sentrale samfunnsområder. At porteføljen anses som viktig for departementenes sektoransvar for forskning, synliggjøres at hele fem departementer har oppnevnt observatører til porteføljestyret (ASD, KUD, HOD, BFD og JD).

Relasjoner til sektordepartementer og KD ivaretas gjennom faste styrings- og dialogmøter mellom Forskningsrådet og departementenes, Forskningsrådets budsjettforslag og departementenes tildelingsbrev – altså forhold som ligger utenfor porteføljens og -styrets ansvar. Samtidig omsetter porteføljen departementenes sektoransvar – deres midler – i relevant forskning av høy kvalitet. Tildelingsbrevene gir føringer som porteføljen tar hensyn til i utlysninger og prioriteringer ellers.

ASD er desidert største finansiør av porteføljen med snaut 149 mill. pr år, hvorav 117,7 mill. kr går til VAM og 31,2 mill. kr til HELSEVEL-V. Porteføljen håndterer en stor del av ASDs sektoransvar for forskning på arbeidslivs- og velferdssektoren, særlig mht. arbeidsliv i omstilling, arbeidsmarked, inntektssikring og pensjon, arbeidshelse.

Porteføljen bidrar til å ivareta BFDs sektoransvar for forskning om barn og familie, herunder forskning om barnevern og familievern. Midlene går til VAM med 16,5 mill. kr og HELSEVEL-V med snaut 13 mill. kr.

Porteføljen bidrar til KDs sektoransvar på integreringsområdet, med 7 mill. kr. til VAM. I tillegg finansierer KD via sektorovergripende, strategiske, midler hoveddelen av den allmenne kulturforskningen i SAMKUL (45,6 mill. kr), samt 3,3 mill. kr til VAM og 7,5 mill. kr til HELSEVEL-V. Porteføljen har via øremerkede midler til SAMKUL fra KD (4 mill. kr, og 1,3 mill. kr fra KMD, i årene 2017-2021) ansvaret for å implementere Regjeringens forskningsmessige oppfølging av handlingsplanen mot antisemittisme.

KUDs sektoransvar for forskning på kultur- og mediesektorene håndteres i KULMEDIA, med 17,3 mill. kr for 2020. I mange år har Forskningsrådet og KUD hatt en god dialog rundt denne satsingen, som foreløpig varer ut 2023. KUD har lenge vært en viktig finansiør av den allmenne kulturforskningen, siden 2011 til SAMKUL, med 5-5,5 mill. kr pr år. Også denne forskningen har bidratt med viktig kunnskap også på departementets ansvarsområder.

KMDs sektoransvar for forskning om bolig og boligpolitikk i et velferdsperspektiv håndteres av VAM, med 7,6 mill. kr. SAMKULs forskning om nasjonale minoriteter bidrar til KMDs sektoransvar for forskning på dette politikkfeltet, gjennom øremerkede midler på vel halvannen mill. kr pr år.

JD har i noen år kanalisert sitt sektoransvar for forskning om (internasjonal) migrasjon til VAM, med 7 mill. kr. JD har fom. 2020 splittet denne bevilgningen mellom VELKUSAM (VAM) og GLOBAL-porteføljen (UTENRIKS), slik at VAM framover kun har 3 mill. til å ivareta dette ansvaret.

I de vedlagte programplanene gis en nærmere beskrivelse av hvordan porteføljen håndterer departementenes sektoransvar.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 23.57 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.