Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Indikatorer – er vi på rett vei?

Indikatorer er verktøy for å vurdere om de forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter er nådd – eller om man er på god vei. I mange tilfeller vil samme indikatorer, eller typer av indikatorer, gi informasjon om status og måloppnåelse både for Resultater og for Virkninger, dels også for Virkninger og Samfunnseffekter. Mange av indikatorene kan man telle og måle kvantitativt for å vurdere måloppnåelsen, særlig forskningens resultater, mens for å vurdere virkninger og effekter må man ha betydelige innslag av kvalitative data.

Indikatorer – jf. oversikt over resultatsiden på foregående sider:

Resultater

Virkninger

Samfunnseffekter

Forskningstemaer – bredde, tematisk dekning

Fagfordeling og tverrfaglighet

Metodebruk, jf. variasjon og mangfold

Vitenskapelige publikasjoner, antall, spredning

Grad av brukermedvirkning

Allmenn- og brukerrettede publikasjoner og formidlingstiltak

Samarbeidspartnere, nasjonalt og internasjonalt

Rekrutteringen er opprettholdt.

Endring i porteføljen mht. virkemidler (prosjekttyper mm.)

Brede tilnærminger i møtet med samfunnsutfordringer

Oversikter og statistikk over Forskningsrådets samlede innsats på porteføljens tematiske ansvarsområder

Forskning på nye [svake] områder? 

Økt andel av bevilgningene går til humaniora og rettsvitenskap, samt helsefag, og teknologi

Metodebruk – økt metodisk bredde og mangfold, i porteføljen og i enkeltprosjektene

Grad av brukermedvirkning

Allmenn- og brukerrettede publ. og formidlingstiltak

VKS-forskere og -miljøer søker og får internasjonal finansiering

VKS-forskeres og -miljøers deltakelse i politikkutvikling

Resultatrapporter og Impact-beskrivelser fra sluttrapporter

Forskning brukes i begrunnelse/motivasjon for politisk handling og vilje

Statistiske mål for sosioøkonomisk ulikhet, ulikhet i helse, sysselsetting, velferdsytelser mm.

Impact-beskrivelser fra sluttrapporter

VKS-forskeres og -miljøers deltakelse i utvikling av politikk, forvaltning og sektorer/bransjer på porteføljens områder (bl.a. NOUs, utvalg osv.)

Forskningens konkrete nedslag og gjennomslag i politikk, sektorer og bransjer  

Ulike statistiske og andre indikatorer/mål for porteføljens hovedmål:

  • Høy yrkesdeltagelse, et velfungerende arbeidsmarked og inkluderende og likestilt arbeidsliv – hvor den den norske modellen er videreført og -utviklet
  • Et robust demokrati med en velfungerende, deltakende og informert offentlighet, et levende kulturliv og et uavhengig mediemangfold som bidrar til ytringsfrihet og demokratisk deltakelse
  • Et inkluderende og likestilt samfunn, herunder et sosialt og økonomisk bærekraftig velferdssamfunn
  • God tilpasning til demografiske endringer, særlig knyttet til eldre og mht. innvandring

Mht. indikatorer under Resultater, kan man se for seg at "minst på dagens nivå" mht. rekruttering, publikasjoner, formidlingstiltak osv.  vil være en passende "benchmark".

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 23.09 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.