Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Det er helt sentralt for porteføljestyret at VELKUSAM-forskningen oppnår gode resultater som igjen har virkninger og effekter ut over det enkelte prosjektet og forskningsmiljøet. Det er et mål og en forventning om virkninger og effekter på forskningssystemet, men vel så mye at forskningen virker inn på et bruker- og et samfunnsnivå innenfor de sektorene og samfunnsområdene som berøres av innsatsen. Forskningens samfunnsmessige verdi og nytte er avgjørende for at sektordepartementene fortsatt skal finansiere budsjettformålene i porteføljen.

Virkninger i forskningen selv er viktige for å kunne oppnå de mer langsiktige virkningene og samfunns­effektene: Forskningens resultater ut over prosjektenes tellekanter er slik sett forutsetninger for virkninger på lengre sikt og for samfunnseffektene. Det er derfor avgjørende å oppnå et teoretisk og metodisk mangfold i forskningen, enda bedre forskningsmiljøer av internasjonal standard, og en bedre integrering og utnyttelse av humaniora, samt rettsvitenskap, helse og teknologi, i forskningen på alle av porteføljens områder.

Forskningsrådet ved porteføljestyret har “kontroll” over innsatssiden, dvs. porteføljen, dens avgrensning, mål og prioriteringer, investeringer/utlysninger og andre tiltak man setter i verk. Man har ikke samme kontroll med resultatsiden, altså selve forskningen og dens resultater og virkninger og effekter i samfunnet. Særlig når det gjelder samfunnseffektene har Forskningsrådet mindre innflytelse, her spiller andre faktorer enn forskningsinnsatsen en mye større rolle.

I det følgende beskrives VELKUSAM-porteføljens forventede resultater, virkninger og (samfunns)effekter. Det er en glidende overgang mellom kategoriene, og det er følgelig ikke et "en-til-en"-forhold mellom resultat x, virkning y og effekt z. Tvert imot, mange resultater vil kunne bidra til mange virkninger som igjen vil kunne virke inn på flere effekter.

En oppsummering av hva porteføljestyret forventer at forskningen skal frambringe er Økt forskningskvalitet og samfunnsrelevans.

Forskningens resultater – fra prosjektene

Resultater er hva som kommer ut av forskningen, dvs. hva de enkelte prosjektene og forskningsmiljøene, forventes å oppnå på relativt kort sikt.

 • Publikasjoner av høy kvalitet, både vitenskapelige og allmenn- og brukerrettede utgivelser. Sistnevnte er viktige i utfordringsdrevet forskning, for å spre og diskutere kunnskap hos ulike brukere og medvirke til debatter i offentligheten
 • Høy grad av brukermedvirkning og samarbeid mellom forskere og brukere – hvor det er relevant
 • Målrettet formidling og kommunikasjon og brukerdialog
 • Flere humanister og rettsvitere deltar i forskningen på alle porteføljens områder

Forskningens virkninger – hos brukerne

Å levere samfunnsrelevant kunnskap er et hovedanliggende for porteføljestyret, som oppsummerer forventede virkninger slik: Et utvidet kunnskapsgrunnlag som gjør politikk og forvaltning, arbeidsliv og sivilsamfunn bedre i stand til å håndtere samfunnsutfordringer.

Det kan være hensiktsmessig å skille mellom langsiktige virkninger hos ulike brukere som finansierende myndigheter, velferds-, omsorgs-, medie- og kultursektorene, arbeidslivets parter, sivilsamfunnets organisasjoner, og mer kortsiktige virkninger, i hovedsak i forskningssystemet selv.

Langsiktige virkninger:

 • Bedre og mer effektive og kunnskapsbaserte sektorer på porteføljens hovedområder – forskningen anvendes
 • Høy kvalitet, kompetanse og effektivitet i velferds- og helsetjenestene
 • VKS-forskere deltar aktivt i politikkutvikling på porteføljens områder og er i utstrakt dialog med brukere i relevante sektorer

Kortsiktige virkninger

 • Forskningen i porteføljen har høy kvalitet og er teoretisk og metodisk mangfoldig
 • Sterke, bærekraftige forskningsmiljøer på internasjonalt nivå, utstrakt internasjonalt samarbeid og mobilitet
 • Styrket forskningskapasitet og -kvalitet og bedret rekruttering på forskningssvake områder
 • Utstrakt nasjonalt samarbeid på tvers av institusjoner og innad på disse
 • Humaniora- og kulturdimensjoner, samt rettsvitenskapelige perspektiver, er vel integrert i forskningen og dens anvendelse

Forskningens samfunnseffekter

Effektene handler om hvordan forskningen forventes å bidra til porteføljens hovedmål – som ligger på et aggregert samfunnsnivå. Med visse utdypinger er derfor effektene identiske med de hovedmålene som angår framtidige, ønskede samfunnstilstander:

 • Høy yrkesdeltagelse, et velfungerende arbeidsmarked og inkluderende og likestilt arbeidsliv – hvor den den norske modellen er videreført og -utviklet
 • Et robust demokrati med en velfungerende, deltakende og informert offentlighet, et levende kulturliv og et uavhengig mediemangfold som bidrar til ytringsfrihet og demokratisk deltakelse
 • Et inkluderende og likestilt samfunn, herunder et sosialt og økonomisk bærekraftig velferdssamfunn
 • God tilpasning til demografiske endringer, særlig knyttet til eldre og mht. innvandring

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 06.13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.