Porteføljeanalyse for Velferd, kultur og samfunn

Vurderinger av fornyet innsats

Basert på analysen foreslås følgende områder til fornyet innsats:

Fag: Porteføljen fortsetter å ha føringer om tverrfaglige prosjekter som kombinerer perspektiver fra samfunnsvitenskapen, inkludert rettsvitenskap, helsefag, humaniora og teknologi, og bruk av ulike kvantitative og kvalitative metoder, herunder å måle effekt av politikk, ordninger og tiltak.

Tema: Historikken i porteføljen viser at forskningsmiljøene generelt responderer godt på tematiske føringer. Smalere utlysninger kan resultere i investering i forskning på strategisk prioriterte temaområder som per 2020 i mindre grad er representert. Relevante temaområder inkluderer arbeidshelse, -miljø og -plass, EØS og trygdeforskning, det grønne skiftets konsekvenser for bl.a. arbeidsmarked, effekt- og tiltaksforskning for å redusere ulikhet og øke inkludering i arbeid og samfunn (f.eks. innvandrings- og integreringslovene), og effekter av IA-avtalen i bredt, konsekvenser og muligheter ved digitalisering av tjenestene, spesielt arbeidsinkludering av grupper med helsemessige utfordringer, pensjon m.m. På kulturområdet vil det viktigste være å opprettholde etterspørselen etter utfordringsdrevet kulturforskning på natur og helse; på teknologi og materielle omgivelser; og på kulturell endring og kulturelt mangfold – og generelt å styrke kulturdimensjonene i samfunnsforskningen og i forskning innenfor miljø, teknologi og helse. Det er fremdeles behov for en sektorrettet kultur- og medieforskning. Kultursiden har vært mindre dekket de siste årene og sterkt rammet av pandemien, mens behovet for ny kunnskap om medienes sentrale rolle og funksjon i samtiden vedr. demokratiutfordringer, offentlighet, samfunnsmessig tillit og deltakelse bare øker. Porteføljen har p.t. ingen midler til ny særskilt innsats på disse to feltene, grunnet manglende departemental finansiering fra og med 2024.

Virkemidler: Brukermedvirkning gir stor potensiell verdi på porteføljens forskningsområder. Investeringer i samarbeidsprosjekter, innovasjonsprosjekter og OFFPHD bør vurderes økt, samtidig som investeringer i forskerprosjekter opprettholdes på et relativt høyt nivå. Det er m.a.o. rom for å øke investeringene i samarbeidsprosjekter, men søknadstilfang og kvalitet så langt indikerer at en økning kan være prematurt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. august 2022, 11.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.