Porteføljeanalyse for Velferd, kultur og samfunn

FoUoI verdikjede

Fra grunnleggende forskning til innovasjon

Forskning som finansieres av VELKUSAM kan plasseres innenfor handlingsrettet og anvendt forskning, hvor forskerne definerer forskningsspørsmålene innenfor rammer og prioriteringer definert av programplaner og føringer fra sektordepartementer. SAMKUL skiller seg her ut ved at prosjektene har mer innslag av grunnleggende forskning, det er imidlertid kun ett SAMKUL-prosjekt som er ren grunnforskning. De fleste prosjektene under budsjettformålet er en blanding av anvendt forskning og grunnforskning – et begrep som ofte er blitt brukt om SAMKUL-forskningen er strategisk grunnforskning, for å skille det fra FRIPRO, da forskningen her skal være utfordringsdrevet.

Kompetansebygging og kjønnsbalanse

Porteføljen understreker en god balanse mellom mannlige og kvinnelige prosjektledere og i 2020 var fordelingen ganske jevn med 48% menn og 52% kvinner. Kjønnsfordeling er mer ujevn når det gjelder rekrutteringsstillinger med en tydelig overvekt av kvinner. I 2020 var kun 23% av rekrutterte postdoktorstipendiater, og 35% av rekrutterte doktorgradsstipendiater, menn. Porteføljen har også oppfordret yngre prosjektledere – aldersfordeling i denne gruppen holder seg noenlunde jevn – 2020 var 15% under 40 år og i underkant av 50% var under 50 år. I 2018-2020 var 61 postdoktorstipendiater og 102 doktorgradsstipendiater aktive i porteføljen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. august 2022, 16.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.