Porteføljeanalyse for Velferd, kultur og samfunn

Fag

VELKUSAM er primært en handlingsrettet portefølje som ikke har som mål å styrke spesifikke fag, med unntak å følge opp Humanioras opptrappingsplan (2017). I sine bidrag til å løse samfunnsutfordringene skal porteføljen investere i samfunnsforskning, som inkluderer samfunnsvitenskap (inkl. rettsvitenskap), humaniora, helsefag og teknologiske fag, også i samarbeid gjennom tverrfaglighet, og skal legge til rette for teoretisk og metodisk mangfold. I porteføljeplanen (2020) er sistnevnte, og god integrasjon av humaniora- og kulturdimensjonen, samt rettsvitenskapelige perspektiver, spesielt nevnt som delmål.

Revidert budsjett for 2020 (mill. kr) per fagområde for hele Forskningsrådets innsats på velferd, kultur og samfunn.

VELKUSAMs faglige sammensetning holder seg relativt stabil og domineres av samfunnsvitenskap. SAMKUL er porteføljens eneste budsjettformål som ikke domineres av samfunnsvitenskap - her utgjorde samfunnsvitenskap og humaniora henholdsvis 50 % og 45 % i 2020. HELSEVEL har en litt større andel av sine prosjekter innenfor medisin- og helsefag. I tråd med porteføljens delmål er det de siste to årene gjort forsøk på å øke innslag av humaniora- og kulturdimensjoner, samt rettsvitenskap. Per 2020 har dette ikke medført økning av rettsvitenskapelige perspektiver og blant de VELKUSAM-finansierte prosjektene er det kun ni prosjekter som har rettsvitenskap som "hoveddisiplin".

Innsatsen som finansieres av budsjettformål utenfor VELKUSAM bidrar med flere fagområder, bl.a. teknologi og matematikk og naturvitenskap, selv om de utgjør små beløp og få prosjekter.

Revidert budsjett for 2020 (mill. kr) per fagområde, med fordeling på enkeltfag innenfor samfunnsvitenskapen, for hele Forskningsrådets innsats på velferd, kultur og samfunn.

En gjennomgang av prosjekter som ble bevilget til utlysningen i 2020 viser at de fleste prosjektene som mottar finansiering er fler- og tverrfaglige, men da særlig mellom nærliggende fagdisipliner. Porteføljen har stort potensial for å inkludere flere tverrfaglige prosjekter som inkluderer samarbeid mellom fagmiljøer som ikke representerer nærliggende disipliner, som helse/medisin og teknologi.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. august 2022, 16.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.