Porteføljeanalyse for Velferd, kultur og samfunn

Anvendelsesområde

Forskningen i VELKUSAM-porteføljen er relevant og nyttig for politikk, forvaltning, nærings- og arbeidsliv og interesseorganisasjoner. Det er vanskelig å dokumentere de konkrete samfunnseffektene av samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning, og spesielt enkeltprosjekter, da mye av forskningen er kumulativ. I tillegg vil utnyttelse av forskningen være avhengig av at brukere og beslutningstakere innehar kompetansen til å både se forskningens relevans på eget fagområde, og kompetanse til å implementere relevante resultater i politikkutforming, offentlige tjenester osv. NIFU-rapporten Lange spor i velferdsforskningen (2019), som er relevant for store deler av porteføljen, viser at velferdsforskningen har betydning for politikkutvikling, og at forskningsresultatene tas i bruk. Forskningens innvirkning på velferdspolitikken synes å ha økt siden tusenårsskiftet. Prosjektporteføljen som inngår i undersøkelsen, omfatter mange temaer som står høyt på den velferdspolitiske dagsordenen. Kartleggingen av forskernes deltakelse i offentlige råd og utvalg viser en bred og variert deltakelse fra de forskerne som har fått støtte fra Forskningsrådets budsjettformål. Det er en god indikasjon på at forskningen når ut og tas i bruk i politikk og forvaltning.

Den allmenne kulturforskningen (som av porteføljen finansieres gjennom SAMKUL) har ikke spesielle samfunnssektorer som sitt forskningsområde, eller særskilte målgrupper og interessenter som sine "avtakere" av forskningen og dens resultater. SAMKUL har som nevnt et mål om å styrke utfordringsdrevet kulturforskning på visse brede tematiske områder. Selv om enkeltprosjekter innenfor klima, helse, rettssystem, kunnskaps- og vitenskapsregimer, religion og integrering mm. kan ha gode virkninger og viktige anvendelsesområder på ulike samfunnsnivåer og -områder, vil de fleste virkninger være innenfor forskningssystemet selv. Mye kan tyde på at SAMKULs utlysninger og prosjekter har hatt visse "bjellesau-virkninger" når det gjelder å få flere humanister og kulturforskere til å melde seg på og forske i aktuelle og samfunnsrelevante problemstillinger, alene eller kanskje særlig – i samarbeid med andre fagområder.

Forskningsrådets tiltak for å styrke effekter og virkninger i samfunnet

Porteføljen tar også i bruk nye virkemidler hvor spesielt investering i brukermedvirkning står sentralt. HELSEVEL har de siste årene hatt brukermedvirkning som obligatorisk komponent i alle sine utlysninger for å knytte forskningen nærmere brukerne og tjenestenes behov. Både HELSEVEL og VAM lyser ut midler til samarbeidsprosjekter hvor aktører fra hovedsakelig offentlig sektor og organisasjonssektoren, og i noen grad næringsliv, skal være aktive partnere. I 2020 investerte VELKUSAM-porteføljen i syv samarbeidsprosjekter hvor det forskes på arbeids- og samfunnsinkludering, arbeidstid og barn og unge, i lag med tjenestene, kommuner og frivillig sektor. Involvering av brukere i forskning øker sjansene for at prosjektenes problemstillinger, forskningsaktiviteter og resultater blir relevante og kan tas i bruk på en best mulig måte. Disse syv prosjektene starter imidlertid ikke før 2021 og er derfor ikke med i analysens tallgrunnlag. HELSEVEL lyser også ut midler til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (IPO) som skal bidra med nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte. VELKUSAMs temaområder har p.t. tre IPOer på arbeidsinkludering av sårbare grupper, to av disse er finansiert av HELSEVEL. VELKUSAM benytter seg også av offentlig sektor-ph.d. – en ordning hvor HELSEVEL og VAM årlig setter av midler til tre prosjekter hver. Dette er bottom-up prosjekter hvor en ansatt i offentlig sektor gjennomfører et doktorgradsprosjekt med klar tematisk relevans for arbeidsgiver. Prosjektene skal bl.a. styrke forskningskompetansen i sektorene og deres samarbeid med universitets- og høyskolesektoren. For tiden er det rundt 60 aktive OFFPHD prosjekter med relevans for porteføljen, om barn og unge, arbeid og velferd, og kultur.

Som diagrammet viser er forskerprosjekt det dominerende virkemiddelet i VELKUSAM. Samtlige prosjekter som mottar midler fra Forskningsrådet forplikter seg til vitenskapelig og populærvitenskapelig formidling.

VELKUSAM-porteføljens reviderte budsjett (mill. kr) fordelt på de ulike virkemidlene, perioden 2018-2020.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. august 2022, 11.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.