Porteføljeanalysen for Velferd, kultur og samfunn

Kjennetegn ved porteføljen og prosjektene

Målrettet innsats

VELKUSAM-porteføljen, m.a.o. den målrettede innsatsen, bestod av totalt 144 prosjekter i 2019 og utgjorde 178,6 mill. kr. Flere av disse prosjektene er planlagt avsluttet, mens 47 nye prosjekter har planlagt oppstart, i løpet av 2020. Statistikken viser en nedgang de siste årene pga. overgangsfase i VAM, med kun mindre utlysninger siden 2016, og med flere prosjekter som avsluttes enn som starter
opp etter 2017. HELSEVEL hadde oppstart i 2016 og har hatt en sterk økning i perioden, men en større andel av prosjektene følges opp i Helsestyret.

Samlet innsats/portefølje

VELKUSAMS samlede innsats bestod av totalt 425 prosjekter i 2019 og utgjør 491 mill. kr. Den øvrige innsatsen er fordelt mellom totalt 54 ulike budsjettformål utenfor VELKUSAM. Mange av disse prosjektene er i tillegg merket inn i – dvs. relevante for – andre porteføljer og deres porteføljestyrer. Ansvaret for hovedandelen av de ca. 425 prosjektene som inngår i porteføljens samlede innsats og inngår i denne analysen, ligger med andre ord under et annet porteføljestyre enn VELKUSAM.

Prosjekter i FRIHUMSAM-porteføljen, altså fri prosjektstøtte i humaniora og samfunnsvitenskap, utgjør nå den største andelen av samlet innsats. Det er verdt å nevne at VAM – når programmet var i full aktivitet – lå omtrent på samme nivå som FRIHUMSAM innenfor VELKUSAMs tematikk. VAMs andel var, er og vil i hovedsak være, merket med Velferd, mens størstedelen av FRIHUMSAMs prosjekter er merket med Kultur.

Enkelte budsjettformål, med prosjekter i VELKUSAMs øvrige innsats, bevilger midler til mindre prosjekter og utgjør derfor en mindre budsjettmessig andel. Dette gjelder for eksempel Offentlig sektor Ph.d. (OFFPHD) med 41 prosjekter på totalt 10.9 mill. kr. I andre tilfeller er det motsatt, f.eks. har Sentre for fremragende forskning (SFF) fem prosjekter på totalt 53 mill. kr i 2019 merket inn i VELKUSAMs samlede innsats. Hvert prosjekt er stort og utgjør dermed en større budsjettmessig del av porteføljen. Det er verdt å nevne at mange av prosjektene i den øvrige porteføljen er merket med små andeler, f.eks. kun 20 % på velferd eller 10 % på kultur og utgjør derfor små beløp hver for seg.

Total innsats

Under porteføljens totale innsats [1] inkluderes prosjekter støttet gjennom EU – totalt ca. 90 prosjekter i perioden 2017-2019. EU-andelen av innsatsen har hatt en økning på nærmere 44 % fra 2017 til 2019, fra 44 mill. kr til 63,2 mill.kr.

Fotnote

1 Total innsats inkluderer prosjekter som Forskningsrådet har ansvar for å mobilisere mot, men som ikke nødvendigvis blir finansiert av Forskningsrådet. Prosjekter finansiert av EU er eksempler på dette.