Porteføljeanalysen for Velferd, kultur og samfunn

Kilder

Evaluering av humanistisk forskning (2017)
Europakommisjonens forslag til rammeprogram for F&I 2021-2027 (2018)
Evaluering av Sykefravær, arbeid og helse, 2016
Evaluering av VAM (2017)
Meld. St. 25 (2016-2017): Humaniora i Norge
Meld. St. 4 (2018-2019): Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028.
Forskningsrådets Policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon (2019)
Forskningsrådets Policy for åpen forskning (2019)
Forskningsrådets strategi (utkast, januar 2020)
FoU-strategi 2019-2023, Arbeids- og sosialdepartementet (2019)
Humaniorameldingen (2016)
Lange spor i velferdsforskningen, NIFU (2019)
ASDs FoU-strategi, 2019Meld. St. 25 (2016-2017): Humaniora i Norge
Meld. St. 4 (2018-2019): Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028
Oppfølging av Evaluering av humanistisk forskning i Norge, Forskningsrådet (2019)
Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe (2019)
Programplaner (gjeldende) for HELSEVEL, VAM, SAMKUL og KULMEDIA
Ressursinnsatsen til FoU innenfor tematiske områder i 2017, NIFU (2019)
Tildelingsbrev for 2019 fra ASD, BFD, KD, KMD, KUD, JD,
Årsrapporter (2018) for VAM, HELSE-VEL, KULMEDIA og SAMKUL
Årsrapporter (2018) for VAM, HELSEVEL, KULMEDIA og SAMKUL