Porteføljeanalysen for Velferd, kultur og samfunn

Finansiering

Porteføljens finansieringskilder 2019


I 2019 var VELKUSAM-porteføljens inntekter på totalt 267 mill. kr. Til orientering er det ikke store endringer fra 2019 til 2020, med unntak midler fra Barne- og familiedepartementet (BFD).
Hovedandelen av VELKUSAMs inntekter kommer fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Sektorens hovedmål er økonomisk og sosial sikkerhet, og et sikkert, seriøst og omstillingsdyktig arbeidsliv med høy sysselsetting. Midlene fordeles mellom budsjettformålene Velferd, arbeidsliv og migrasjon og Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester. I forbindelse med tildelingene til VAM er ASD opptatt av to temaområder i programplanen; Velferd, levekår og ulikhet og Omstillingsdyktig, inkluderende og helsefremmende arbeidsliv, som dekker departementets strategiske behov. VAM har lyst ut midlene gjennom tematisk brede utlysninger, hovedsakelig forskerprosjekter. I 2018 ble det imidlertid gjennomført en egen utlysning for arbeidslivstematikken hvor åtte prosjekter mottok bevilgning. I 2020 lyses det ut 200 mill. kr og omstillingsdyktig, inkluderende og helsefremmede arbeidsliv er et prioritert temaområde.

Kunnskapsdepartementets (KD) midler er fordelt mellom særlig SAMKUL, og VAM og HELSEVEL. En mindre del av midlene er øremerket sektorpolitiske prioriteringer relatert til integrering, spesifikt "bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere", oppfylt gjennom VAM. KD bidrar også med en øremerket bevilgning 2017-2021 til forskning om "antisemittisme og gruppebaserte fordommer i skolen", som oppfylles gjennom SAMKUL. Fire prosjekter med to stipendiater hver er i virksomhet, og disse avsluttes i 2021.

Kulturdepartementets (KUD) tildeling går til forskning om kultur- og mediesektoren, og departementet peker særlig på behovet for mer kunnskap om konsekvenser av digitalisering og endring i økonomiske rammebetingelser for kulturliv og medier, og om kultur- og mediepolitikk. 40 mill. kr til forskerprosjekter med disse tematiske prioriteringer ble lyst ut i 2019, og dette følges opp i 2020 med en tilsvarende utlysning. KUD har i tillegg en bevilgning til generell kulturforskning gjennom SAMKUL, uten konkrete tematiske føringer for anvendelsen. Midlene har derfor gått inn i ordinære utlysninger, men i bl.a. 2019 var teknologi prioritert også i SAMKUL-utlysningen.

Barne- og likestillingsdepartementets (BLD), nå BFD, midler i 2019 dekket familieområdet, barne vernsområdet og den generelle barne- og ungdomspolitikken og nødvendig kunnskapsutvikling i barnevernet og familievernet. Midlene er fordelt mellom VAM og HELSEVEL. BLD tildeler fra 2020 ytterligere 9 mill. kr.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) skal bidra til integrering av boligforskning i velferdsforskningen, spesifikt forskning som setter boligspørsmål i sammenheng med andre velferds felt, som f.eks. arbeid, utdanning og helse. Deler av inntektene er øremerket forskning relatert til nasjonale minoriteter og til antisemittisme. Øremerkede midler fordeles gjennom SAMKUL, resterende bevilgning gjennom VAM.

Justisdepartementets (JD) tildeling reduseres til 3 mill. kr i 2020. Departementet vektlegger "kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig innvandringspolitikk." VAM har sammen med budsjettformålene UTENRIKS og NORGLOBAL bevilget totalt 15 mill. kr til NordForsks Nordisk-britisk forskningsprogram for migration og integration. Her ble det bevilget midler til sju prosjekter i 2019.