Porteføljeanalysen for Velferd, kultur og samfunn

Fag

Tilgjengelige data for fag og fagdisipliner viser kun "hovedfaget" i et prosjekt, m.a.o. faget som utgjør størst andel i et prosjekt. Det kan være større innslag av andre fag, men dette vil dessverre ikke fremkomme pga. begrensninger i uthenting av data.

Fag i den målrettede innsatsen

Prosjektene som ligger under VELKUSAMs ansvarsområde domineres av samfunnsvitenskap (104,7 mill. kr i 2019). Medisin- og helsefag (38,1 mill.kr i 2019) og humaniora (33,2 mill.kr i 2019) er noenlunde like store. Fordelingen gjenspeiler at flere av budsjettformålene i porteføljen har sin hovedvekt på samfunnsvitenskap. Unntaket er SAMKUL hvor samfunnsvitenskap og humaniora utgjorde hhv. 46 % og 50 % i 2018. HELSEVEL har størstedelen av sine prosjekter innenfor medisin- og helsefag.

Innenfor humaniora er det litteraturvitenskapelige og filosofiske fag som dominerer, mens sosiologi og økonomi er størst innenfor samfunnsvitenskapen. Det er lite rettsvitenskap, kun to prosjekter i VAM har dette som største fag. Rettsvitenskap forekommer også som en mindre andel i mange prosjekter i VAM og SAMKUL, og i KULMEDIA. Økonomi har redusert sin andel av prosjektene fra 29% i 2017 til 16 % i 2019. Dette skyldes VAMs reduserte portefølje og få nystartede prosjekter i 2018-19.

Medisin- og helsefag forekommer hovedsakelig i HELSEVEL. Det er få innslag i VAM og SAMKUL. Bortsett fra noe helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning er det vanskelig å si hvilke disipliner som omfattes, da de fleste prosjektene er merket med tverrfaglig innenfor medisin- og helsefag, og ikke med disiplin.

KULMEDIA skiller seg noe ut med mer bibliotek- og informasjonsvitenskap, medievitenskap og journalistikk og statsvitenskap og organisasjonsteori.

Fag i den samlede og totale innsatsen

Innenfor den samlede innsatsen er det innslag fra flere fagområder, bl.a. teknologi og landbruks- og fiskerifag, selv om de utgjør små beløp og få prosjekter. Her utgjør medisin- og helsefag en mindre andel enn humaniora (51,3 mot 141,2 mill.kr i 2019). Det er HELSEVEL og SFF som utgjør over halvparten av prosjektene merket med medisin- og helsefag, mens FRIHUMSAM og VAM utgjør de to største budsjettformålene innenfor samfunnsvitenskap (totalt 279,2 mill.kr i 2019). Sammen med SAMKUL utgjør de to over 50 % av prosjektene merket med samfunnsvitenskap innenfor den samlede innsatsen. For humanioras del utgjør FRIHUMSAM og SAMKUL over halvparten av prosjektene i Forskningsrådet, og utgjør sammen med SFF 2/3 av humanioraporteføljen.

Vurdering av målrettet innsats mot fag

Av VELKUSAMs budsjettformål er der kun SAMKUL som har et uttalt mål om å styrke et spesifikt fagområde, spesifikt humaniora. De fleste prosjektene finansiert av VAM, HELSEVEL-V og KULMEDIA vil ha innslag av grunnleggende forskning, men har sterk hovedvekt på anvendt forskning. I HELSEVEL-V er det noe innslag av utviklingsarbeid, men foreløpig ingen grunnforskning. Midlene fra HELSEVEL, KULMEDIA og VAM vil imidlertid være viktige bidrag til rekruttering og utvidet kunnskap, kompetanse og kapasitet i forskningsmiljøene, spesielt da innenfor samfunnsvitenskap. For eksempel har prioriteringer og påfølgende finansiering bidratt til økt anvendelse av registerdata og kvantitative metoder innenfor velferds- og arbeidslivsforskningen, som har ført til en rekke topp-publikasjoner særlig innenfor økonomi.

Som konsekvens av Forskningsrådets opptrappingsplan for humaniora, bevilgninger til fagområdet skal øke fra tre prosent til fem prosent innen 2022, er et av SAMKULs hovedmål å styrke og utvikle humanistisk forskning, og stimulere til integrering av humaniora- og kulturperspektiver i nasjonalt
prioriterte forskningsområder. SAMKULs midler utgjør 18% av Forskningsrådets innsats mot humaniora, og er nest største bidragsyter etter FRIHUMSAM som utgjør 46 %. Midlene utgjør en svært liten del av forskningsmidlene til de aktuelle fagområdene nasjonalt, men størrelsen på bevilgning per prosjekt sikrer langsiktighet og en viss konsentrasjon og miljøstøtte, samt rekruttering, samarbeid og flerfaglighet. Gjennom SAMKUL, hovedsakelig finansiert av KDs generelle midler, mottar i tillegg institusjonene midler til grunnleggende forskning som skal ha fornyende teoretiske og metodiske perspektiver – 92 % av forskningen er merket som grunnleggende forskning. Det er i tillegg positivt at mange av prosjektene som finansieres gjennom den målrettede innsatsen har et anvendt perspektiv[2], i den forstand at prosjektene omhandler aktuelle samfunnsutfordringer. SAMKUL har i tillegg til finansiering av egne prosjekter samarbeid med budsjettformål utenfor VELKUSAM, for eksempel IKTPLUSS og KLIMAFORSK, for å styrke humanioras bidrag innenfor andre temaområder.

Opptrappingsplanen for humaniora setter måltall for ulike temaområder, noenlunde tilsvarende Humaniorameldingens prioriterte områder. Et nærliggende temaområde for VELKUSAM er “Integrering, migrasjon og konflikt”, hvor måltallet i 2022 er satt til ti prosent mot dagenshalvannen prosent. VELKUSAM har ikke eneansvar for opptrappingen av humaniora på dette temaområdet, men det er likevel klart at det ligger et visst press på porteføljen for å mobilisere og etterspørre forskning fra humanioramiljøer, ikke minst i samarbeid med andre fagmiljøer og -området. Uten et solid tilfang av gode søknader som svarer på samfunnsutfordringene og er relevante for utlysningene, vil ikke opptrappingsmålene nås.

Tverrfaglighet

I forlengelsen av vurderingen av innsats mot fag i porteføljen er det relevant å inkludere innsats relatert til tverrfaglighet. Samtlige budsjettformål i porteføljen skal stimulere til fler- og tverrfaglighet, som et middel for å produsere kunnskap og kompetanse av høy kvalitet og relevans. En gjennomgang av prosjekter som ble bevilget i 2019 (se vedlagt excel-fil) viser at de fleste prosjektene som mottar finansiering er fler- og tverrfaglige, men da særlig mellom nærliggende fagdisipliner. Porteføljen har stort potensial for å inkludere flere tverrfaglige prosjekter som inkluderer samarbeid mellom fagmiljøer som ikke representerer nærliggende disipliner, som helse/medisin og teknologi. I HELSEVELs prosjekter er det rom for å styrke koblingen mellom helsevitenskapelige fag og samfunnsvitenskap. 

Fotnote

2 Det kan synes lavt at kun 8% av forskning i SAMKUL er merket som anvendt forskning gitt samfunns utfordringene som blir adressert. Basert på den snevre definisjonen av anvendt forskning synes imidlertid SAMKUL-prosjektene å falle bedre inn under det som kalles strategisk grunnforskning.