Porteføljeanalyse for Velferd, kultur og samfunn

Utlysning av midler og prosjekttildelinger 2020

Nedenfor gis det en kort gjennomgang over hvordan 2020-midlene ble lyst ut, mottatte søknader og endelige tildelinger. Tildelte prosjekter for 2020 inngår også i temagjennomgang (kap. 3.2).

For å imøtekomme sektorenes kunnskapsbehov lyste VELKUSAM-porteføljen i 2020 ut totalt 372 mill. gjennom søknadstypene forskerprosjekt og samarbeidsprosjekt.

Det ble utlyst inntil 272 mill. kr til forskning på velferd, arbeidsliv og migrasjon, hvorav 200 mill. kr til forskerprosjekter, og 72 mill. kr til samarbeidsprosjekter. For forskerprosjekt ble det tillagt spesiell relevans for omstillingsdyktig, inkluderende og helsefremmende arbeidsliv og forskning på effekter og tiltak. For samarbeidsprosjekter ble det tillagt spesiell relevans for tverrfaglig forskning om effekt av forebyggende arbeid, tiltak og tjenester for barn, unge og familier, og forskning på effekter og tiltak. Strukturelle prioriteringer inkluderte fler- og tverrfaglige perspektiver, rettsvitenskapelige perspektiver, og aktivt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Inntil 60 mill. kr ble lyst ut til forskning på samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger innenfor områdene kunnskap, velferd og mangfold. Denne tematiske prioriteringen, basert på hovedområde nr. tre i programplanen, er svært bred og omfatter på den ene siden forskning som studerer de kulturelle dimensjonene ved velferdssamfunnet, tillit og samfunnsdeltakelse, inkludering og utenforskap, kulturelt og religiøst mangfold mm., og studier av kunnskap og vitenskap – kunnskapssamfunnet, og kunnskapsregimer og -hegemonier på ulike fagområder – på den andre siden.

Det ble lyst ut inntil 40 mill. kr til forskning på kultur- og mediesektoren, rettet mot utfordringer og muligheter knyttet til endringer i teknologiske og økonomiske rammebetingelser i sektorene. Forskningen måtte være relevant for problemstillinger knyttet til områdene digitalisering, økonomiske endringstrekk og kultur- og mediepolitikk.

Det ble lyst ut 185 millioner til forskning på helse-, omsorgs- og velferdstjenestene, gjennom HELSEporteføljen. 85 millioner ble lyst ut til forskerprosjekt, med vekt på samarbeid på tvers av tjenesteområder, samhandling og integrerte tjenestetilbud, og digitaliseringens konsekvenser for samhandling, og kvantitativt og komparativt prosjektdesign. 50 millioner ble lyst ut til samarbeidsprosjekt med vekt på prosjekter om de kommunale tjenestene. 50 millioner ble lyst ut til innovasjonsprosjekter i helse- og velferdstjenestene. De tre tjenesteområdene som ble omfattet av alle utlysningene var helse- og omsorgstjenestene, arbeids- og velferdstjenestene og barne- og familievernet. Om lag 80 millioner ble bevilget til tematikk som ligger i VELKUSAMs portefølje.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. august 2022, 17.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.