Porteføljeanalyse for Velferd, kultur og samfunn

Finansieringskilder

Som en portefølje definert av forskning og innovasjon som skal bidra til å håndtere store samfunnsutfordringer er VELKUSAM i hovedsak (ca. 75 %) finansiert av sektorpolitiske midler. I 2020 var VELKUSAM-porteføljens inntekter på totalt 282 mill. kr.

Departement / Portefølje Totalt HELSEVEL-V KULMEDIA SAMKUL VAM
ASD 148 971 31 200 - - 117771
BDF 29 384 12 878 - - 16 506
JD 3 000 - - - 3 000
KMD 10 500 - - 2 950 7 550
KUD 22 451 - 17 251 5 200 -
KD 67 890 8 021 - 49 591 10 278
Budsjett i 2020 282 196 52 099 17 251 57 741 155 105

En hovedandel (53 %) av VELKUSAMs inntekter kommer fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Hovedmålet er økonomisk og sosial sikkerhet og et sikkert, seriøst og omstillingsdyktig arbeidsliv med høy sysselsetting. Midlene fordeles mellom budsjettformålene Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) og Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL).

Kunnskapsdepartementets (KD) midler til særlige strategiske tiltak (“post 53”) er fordelt mellom SAMKUL (45,5 mill. kr i 2020), VAM (3 mill. kr.) og HELSEVEL (8 mill. kr). Det er ikke gitt noen tematiske prioriteringer for SAMKUL, men underforstått skal midlene bidra til å styrke humaniora og allmenn kulturforskning på viktige samfunnsområder, som bl.a. skissert i Humaniorameldingen (klima og natur; teknologiskifter; konflikt og integrering). De årlige forskerprosjektutlysningene i SAMKUL rullerer mellom disse tre tematiske hovedprioriteringene. En mindre del av KD-midlene er øremerket sektorpolitiske prioriteringer for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag for utvikling av integreringspolitikken. KD, sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) (som bidrar med 3 mill. kr), bidrar også med en øremerket bevilgning 2017-2021 til forskning om "forebygging av antisemittisme og gruppebaserte fordommer i skolen", oppfylt gjennom SAMKUL.

Om lag 80 % av Kulturdepartementets (KUD) tildeling går til forskning om kultur- og mediesektoren (17,3 mill. kr. i 2020), og departementet har særlig pekt på behovet for kompetanse- og miljøbygging og generelt mer kunnskap om konsekvenser av digitalisering og endring i økonomiske rammebetingelser for kulturliv og medier, og om kultur- og mediepolitikk. KUD har i tillegg en bevilgning på vel 5,2 mill. kr til generell kulturforskning gjennom SAMKUL, for å “styrke og utvide kunnskapsgrunnlaget for å gjøre samfunnet bedre rustet til å møte store utfordringer”.

Barne- og familiedepartementets (BFD) tildeler midler til forskning på forebyggende arbeid, tiltak og tjenester for barn, unge og familier. I 2020 økte departementet sin tildeling med 9 mill. kr til HELSEVEL og VAM, med en dreining mot effekter og tiltak på et område som har vært preget av forskning på årsak.

I tillegg til den øremerkede bevilgningen nevnt over bidrar KMD med midler til integrering av boligforskning i velferdsforskningen, spesifikt forskning som setter boligspørsmål i sammenheng med andre velferdsfelt, som f.eks. arbeid, utdanning og helse – oppfylt gjennom VAM. Finansieringen av boligforskning opphører imidlertid etter 2020.

Justisdepartementets (JD) tildeling ble redusert til 3 mill. kr i 2020. Departementet vektlegger "kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig innvandringspolitikk."

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. august 2022, 15.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.