Porteføljeanalysen for Velferd, kultur og samfunn

Avgrensing av porteføljen

Fag

Dagens portefølje preges av samfunnsvitenskap, særlig samfunnsøkonomi, sosiologi og statsvitenskap. Dette gjenspeiler velferdsforskningens store andel i porteføljen og fagdisiplinære særtrekk. I kulturforskningen pt. er humaniora største fagområde. Samtidig, mye av forskningen er flerdisiplinær, og deler av forskningen krysser fagområder, særlig mellom samfunnsvitenskap og humaniora. Se Fag under Statistikk og vurdering av porteføljen for gjennomgang av porteføljens fagområder.

Forskningstema

Porteføljen Velferd, kultur og samfunn omfatter prosjekter innenfor velferd, arbeidsliv og -marked, medier og kommunikasjon og kultur og samfunnsutvikling i Forskningsrådet, den nasjonale innsatsen og den norske deltakelsen i Horisont 2020. Forskningen i VELKUSAM omhandler primært forhold i Norge, av relevans for norske forhold og/eller der norske forhold er del av internasjonalt komparative studier.

  • Velferd definerer forskning om levekår, oppvekst og omsorg, migrasjon, innvandring og integrering, sosial ulikhet og likestilling, deltakelse og demokrati, offentlig, frivillig og privat ansvar og oppgaveløsning i velferdssektorene. I tillegg kommer forskning om velferdstjenester og forholdet mellom helse og velferd.
  • Arbeidsliv og -marked definerer forskning om arbeidsliv og -marked, inkludering og ekskludering, frafall, arbeidshelse, rekruttering, ansettelsesformer m.m.
  • Medier og kommunikasjon definerer forskning om kommunikasjon, medier og medieutvikling og journalistikk. Herunder betydningen av "gamle og nye" mediers rolle i samfunn og offentlighet og for demokratisk deltakelse og debatt. Digitalisering og annen teknologisk utvikling knyttet til medier og kommunikasjon.
  • Kultur og samfunnsutvikling er samlebetegnelse for forskning om hvordan historiske, språklige, estetiske og etiske aspekter bidrar til å danne individers og gruppers holdninger, mentaliteter, idéer og handlinger – også på aggregert samfunnsnivå. Det handler om forskning om forhold mellom individer, samfunn, kultur og politikk som bidrar til å øke vår forståelse av de kulturelle dimensjonene ved samfunn og samfunnsutvikling. 

Anvendelsesområder

Den brede kunnskap og nye viten som porteføljen frambringer, har potensielt mange brukere og avtakere av forskningsresultatene, i forvaltning, politikk, sivilsamfunn og interesseorganisasjoner – i tillegg til innenfor forskningens og fagenes eget kretsløp. Anvendelsesområdene er i hovedsak innenfor offentlig sektor og de tilhørende politikkfeltene, men resultatene bør også kunne anvendes i næringer og bransjer på VELKUSAM-områdene.

Plassering i FoUoI-verdikjeden

Porteføljen omfatter mange typer kunnskapsproduksjon, fra strategisk grunnleggende forskning via handlingsrettet og anvendt forskning til forskning med brukerinvolvering, og innovasjon. De fleste prosjektene kan plasseres innenfor handlingsrettet og anvendt forskning, hvor forskere designer prosjektet, definerer problemstillinger og metodebruk mm. innenfor gitte tematiske rammer og prioriteringer.