Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Prioriteringer

Porteføljen skal bidra til å håndtere og møte sentrale samfunnsutfordringer på arbeids-, velferds-, medie- og kulturområdet, jf. kapittel 2 i porteføljeplanen.

Globale hendelser som pandemier, konflikter, finanskollaps, miljø- og klimautfordringer gir raske og omfattende konsekvenser, også nasjonalt. En aktuell og relevant kultur- og samfunnsforskning må ta høyde for å inkludere dette som på mange måter kan sies å være en ny samfunnsmessig normal­tilstand, uten at dette må gjenspeiles i hvert enkelt prosjekt til enhver tid.

Faglige prioriteringer

Samfunnsutfordringene består av sammensatte problemer som krever innsats på tvers av fag­områder og sektorer. Samfunnsvitenskap inkl. rettsvitenskap, humaniora, helsefag og teknologiske fag må alle bidra på porteføljens områder, både hver for seg og i samarbeid på tvers av fag og fag­områder. Like viktig er teoretisk mangfold og metodisk bredde i porteføljen. Det oppfordres til bruk av registerdata og ulike kvantitative metoder, men også ulike kvalitative metoder etterspørres, samt randomiserte kontrollerte studier (RCT). Det vil generelt bli lagt vekt på faglig og metodisk fornyelse i forskningen. Innslaget av humanistisk og rettsvitenskapelig forskning i porteføljen skal styrkes.

I enkelte av porteføljens utlysninger kan særskilte faglige prioriteringer forekomme.

Prioriterte forskningstemaer

Porteføljen har tre tematiske hovedområder, jf. Porteføljeplanens kap. 2.2.2:

 • Arbeid
 • Velferd
 • Medier, kultur og samfunnsutvikling

Innenfor disse forskningsområdene trekker porteføljestyret fram fem gjennomgående perspektiver: Digitalisering, Globaliseringens konsekvenser, Demokrati, deltakelse og medborgerskap, Klima- og miljøutfordringer og Demografiske endringer.

Nedenfor beskrives de prioriterte forskningstemaene for 2022 og noen forslag til prioriteringer for 2023 og 2024. Investeringsplanen bygger på tematiske og andre prioriteringer i porteføljeplanen og portefølje­analysen og departementenes føringer i tildelingsbrevene. Den klart største andelen av VELKUSAMs inntekter kommer fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). I tillegg har porteføljen inntekter fra Kulturdepartementet (KUD), Kunnskapsdepartementet (KD), Kommunal- og moderniserings­departementet (KMD), Barne- og familiedepartementet (BFD) og Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Konkrete tematiske og strukturelle prioriteringer i utlysninger

De spesifikke prioriteringene innenfor hovedtemaområdene og faglige og andre prioriteringer vil bli å finne i selve utlysningene av forskningsmidler, men se også nedenfor, samt under Tiltaks- og utlysningsplan.

Porteføljeplanenes vedlegg (programplanene for VAM, SAMKUL, HELSEVEL og KULMEDIA) gir bakgrunn og kontekst for porteføljens forskningsområder, inntil revidert porteføljeplan foreligger. For 2022-utlysningene av forskningsmidler vil programplanene gi viktig informasjon og utdyping for de spesifikke prioriteringene.

Tema: Arbeid og velferd

Arbeid og velferd er brede temaområder som overlapper hverandre. Et omstillingsdyktig, inkluderende og helsefremmede arbeidsliv; effektive og gode velferds- og arbeidslivstjenester; og økonomisk og sosial sikkerhet, forebygge og redusere ulikhet og utenforskap står sentralt i porteføljen. De to hovedtemaene behandles derfor sammen i investering­splanen.

VAM har i tre søknads­runder lyst ut programplanen i bredt. Det har gitt prosjekter som bidrar til å dekke programplanen i noen grad, men også ført til noen slagsider i porteføljen. Bla. er det mange prosjekter om inkludering i arbeidslivet som omhandler innvandrere og i mindre grad om andre utsatte grupper, som f.eks. personer med lettere psykiske lidelser og andre helsemessige utfordringer.

For å møte sentrale samfunnsutfordringer, samt bidra til å supplere porteføljen, så ønsker vi 2022 å lyse ut mer spissede temaer innenfor arbeidsinkludering, forebygging av utenforskap, effekt av forebyggende arbeid, tiltak og tjenester for barn, unge og familier mm, se under for informasjon om utlysningene. I tillegg vil rettsvitenskapelig velferdsforskning bli etterspurt. Det lyses ut både Forskerprosjekter og "Samarbeids­prosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv". Målet er å bygge kunnskap med relevans for politikkutforming, forvaltning og praksisfelt.

I tillegg er det satt av midler til tre Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD) per år fra VAM og tre for hele HELSEVEL. HELSEVEL planlegger å lyse ut midler til Innovasjons­prosjekter for offentlig sektor i 2022[1] til mer integrerte og helhetlige tjenester for brukere som har behov for samtidige tjenester fra flere tjenesteområder, hvorav ett prosjekt settes av innenfor VELKUSAMs midler.

Under følger innretning av utlysningene for 2022.

Tema: Arbeidslivsforskning og rettsvitenskapelig velferdsforskning 

 • Søknadstype: Forskerprosjekter
 • Sum: 94 mill. kr, om lag åtte prosjekter
 • Bidrag fra VAM (82 mill. kr) og HELSEVEL (12 mill. kr)

Forskning om utenforskap, ulikhet og inkludering i arbeidslivet og rettsvitenskapelig velferdsforskning.

Prosjekter må falle inn under ett eller flere av disse områdene:

 • inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet. Dette omhandler også samhandling på tvers av helse- og velferdstjenester for inkludering i arbeidslivet.
 • forebygge sykefravær, frafall og utenforskap fra arbeidslivet for personer med helseutfordringer, spesielt viktig her er unge som står utenfor
 • pensjon, eldre og arbeidsliv, inkludert tiltak for å få personer til å stå lengre i arbeid
 • rettsvitenskapelig forskning på områdene arbeidsliv, integrering, barn og familie, og EØS-rettens betydning for norsk trygdelovgivning

Det ønskes bruk av ulike metoder for å måle effekter av tiltak og virkemidler som har som mål å øke inkludering i arbeidsliv og redusere ulikhet og ekskludering. Dette gjelder ikke for den rettsvitenskapelige forskning i kulepunkt fire.

Tema: " Samfunnseffekter av forebyggende arbeid, tiltak og tjenester for utsatte og sårbare befolkningsgrupper"

 • Søknadstype: Samarbeidsprosjekt under søknadstypen 'Kompetanse- og samarbeidsprosjekter (KSP)
 • Sum: 60 mill. kr, om lag fem prosjekter
 • Bidrag fra VAM (48 mill. kr) og HELSEVEL (12 mill. kr)
 • Forskning om effekt av forebyggende arbeid, tiltak og tjenester for barn, unge og familier; samt forskning på effekter og tiltak, spesielt knyttet til å redusere ulikhet og øke inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet eller i samfunnet, spesielt unge og personer med helseutfordringer samt prosjekter som legger spesiell vekt på helhetlig tjenestetilbud til utsatte og sårbare befolkningsgrupper. Brukermedvirkning og tverrfaglighet inkluderes som føring. Tema egner seg spesielt godt for samarbeid mellom FoU-miljøene og problemeierne i praksisfeltet.

Tema: "Fornyelse av offentlig sektor"

 • Søknadstyper: Innovasjonsprosjekt for offentlig sektor (IPO) og OFFPHD.
 • Økonomisk ramme: totalt ca. 50 mill., om lag seks IPO-prosjekt og seks OFFPhD
 • Bidrag fra: HELSEVEL (IPO og OFFPHD), og VAM (kun midler til tre til OFFPhD).

For innovasjonsprosjekter vil prosjekter som bidrar til mer integrerte og helhetlige tjenester for brukere som har behov for samtidige tjenester fra flere tjeneste­områder; bidrar til bedre synergi i tjenesteutøvelsen på tvers av tjenesteområder; gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende systemer være særlig relevante.

Tema: Medier, kultur og samfunnsutvikling

Kultur og samfunnsutvikling

Forskningen om samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger skal supplere og utfordre eksisterende kunnskapsregimer og bidra med nye perspektiver og ny kunnskap på særlig samfunns­relevante områder med store samfunnsutfordringer Det er fortsatt behov for et utvidet kunnskaps­grunnlag, som omfatter samfunnets kulturelle dimensjoner, og for at historiske, normative, språklige og kommunikative, religiøse og estetiske aspekter ved dagens samfunn og samfunnsutvikling tas inn i analysene. I tråd med porteføljeplanen vil forskningen fortsatt omhandle tre brede temaområder hvor kulturperspektivert forskning vil gi ny og nødvendig innsikt i aktuelle samfunnsutfordringer; Menneske og natur, Teknologi og materialitet og Kulturell endring og kulturelt mangfold.

De tre temaområdene vil etter tur bli prioritert i de årlige utlysningene av midler til Forsker­prosjekter, med Teknologi og materialitet i 2022, Kulturell endring i 2023 og Menneske og natur i 2021. I programplanen for SAMKUL gis det utdypende beskrivelser av de tre temaområdene, og ev. prioriteringer innenfor de brede hovedtemaene vil bli gitt i utlysningene.

Framover vil humanistiske perspektiver bli særlig etterspurt. I utlysningene vil også fler- og tverrfaglighet – særlig i teknologiutlysningen i 2022 – og nasjonalt og internasjonalt samarbeid bli vektlagt. Hvis økonomien tillater det, vil det også være aktuelt å delta med mindre beløp i felles­utlysninger med andre budsjettformål, nettopp for å styrke kultur- og humanioradimensjoner i slike utlysninger.

Tema: " Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger - teknologi og kultur"

 • Søknadstyper: Forskerprosjekter
 • Økonomisk ramme: 48 mill., om lag fire prosjekter
 • Bidrag fra: SAMKUL

Medier og kultur

Grunnet usikker finansiering til dette budsjettformålet framover vil det ikke bli lyst ut midler til dette temaet i 2022. Midler for perioden 2019-2023 er disponert i sin helhet.

Internasjonalt samarbeid

NORFACE og HERA lyser ut midler til forskningsprosjekter under forskningsprogrammet "Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age – CHANSE". Det blir en to-trinnsutlysning, med søknadsfrist for skisse i mars 2021. De som inviteres videre får frist for full søknad oktober 2021.

Foreløpig budsjett for hele programmet er 36 mill. EUR (inkludert EU top-up finansiering), hvorav Norge deltar med i underkant av 25 mill. kr. VELKUSAMs budsjettformål bidrar med snaut halvparten av dette – hovedsakelig over VAMs budsjett. Tildelinger forutsetter VELKUSAM-relevante prosjekter. Det kan søkes om opptil 1,5 mill. EUR per prosjekt og finansiering forutsetter deltagelse fra fire eller flere land. Porteføljens prioriteringer og investeringer skal videre sees i sammenheng med relevante prioriteringer i Horisont Europa (2021-2027).

NordForsk, planlegger et nytt nordisk-baltisk forskningsprogram om fremtidens arbeidsliv, etter initiativ fra Forte. Foreløpige foreslåtte tematiske områder dekker samfunnsutfordringer tilknyttet det å sikre et funksjonelt arbeidsmarked i møte med omstillingsprosesser (som digitalisering og automatisering), kompetansebehov, arbeidsinkludering, demografisk utvikling, grønn transformasjon, å stå lengre i arbeid, covid-19 osv. På junimøtet stilte porteføljestyret seg positivt til at administrasjonen arbeider videre med initiativet.

VELKUSAM fortsetter medlemskap og samarbeid gjennom JPI More Years, Better Lives, et europeisk forskningssamarbeid om demografiske utfordringer knyttet til aldrende befolkning.. Det er ikke planlagt en utlysning i 2022, men det er muligheter for å delta inn i hovedsakelig kunnskapsoppsummering på relevante tema.

Internasjonalt forskersamarbeid prioriteres i utlysningene av forskningsmidler. Det vil bli løpende utlysninger av utenlands- og gjesteforskerstipend for å styrke internasjonalt forskersamarbeid og i forskernettverk innenfor VAM og SAMKUL.

Anvendelsesområder

Porteføljestyret understreker forskningens relevans, anvendelse, strategisk bruk av virkemidler og generelle nytte og verdi i bred forstand, for en rekke ulike målgrupper. Forskningen skal også virke inn på forskningen selv, bidra til utvikling av fag, teorier og metoder, og bidra med kunnskap til allmennhet og offentlig debatt på porteføljens områder. En oppmerksomhet mot forskningens relevans og samfunnsnytte innebærer å stimulere og legge til rette for ulike former for formidling og kommunikasjon av forskningen til brukere og offentlighet/allmennhet, samt forskernes bidrag til nasjonal og internasjonal fagdebatt.

FoUoI-verdikjede:

Investeringsplanen inviterer til en kombinasjon av strategisk grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon. Hovedvekten i de største utlysningene vil rettes mest mot grunn- og anvendt forskning, mens det oppfordres til at prosjekter under utlysningstypen KSP og innovasjon i offentlig sektor retter seg inn mot utviklingsarbeid og innovasjon hos samarbeidspartnere innenfor arbeids- og velferdsområdet.

Brukermedvirkning

Porteføljestyret vil tilstrebe en balanse mellom forskerprosjekter og prosjekter hvor brukere og miljøer utenfor akademia deltar. Brukermedvirkning og samarbeid mellom forskere og brukere er relevant for flere av områdene i porteføljen.

 • KSP innenfor velferd- og arbeidsforskning
 • Offentlig sektor-ph.d. i bredden av programplaner (VAM og HELSEVEL) – brukerstyrte innovasjonsprosjekter.
 • Innovasjonsprosjekt for offentlig sektor (HELSEVEL).

KSP gir muligheten til forskning hvor problemstillingene er strategisk forankret i praksisfeltet og utføres i samarbeid mellom forskningsmiljøer og brukere. Det foreslås utlysning av KSP-midler, innenfor arbeid og velferd, i samarbeid mellom VAM og HELSEVEL – totalt 60 mill. kr.

[1] Utlysning og søknadsbehandling ivaretas av HELSE-styret.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 10.30 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.