Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Prioriteringer

Porteføljen skal bidra til å håndtere og møte sentrale samfunnsutfordringer på arbeids-, velferds-, medie- og kulturområdet, jf. kapittel 2 i porteføljeplanen.

Globale hendelser som pandemier, konflikter, finanskollaps, miljø- og klimautfordringer gir raske og omfattende konsekvenser, også nasjonalt. En aktuell og relevant kultur- og samfunnsforskning må ta høyde for å inkludere dette som på mange måter kan sies å være en ny samfunnsmessig normaltilstand, uten at dette må gjenspeiles i hvert enkelt prosjekt til enhver tid.

Faglige prioriteringer

Samfunnsutfordringene består av sammensatte problemer som krever innsats på tvers av fagområder og sektorer. Samfunnsvitenskap inkl. rettsvitenskap, humaniora, helsefag og teknologiske fag må alle bidra på porteføljens områder, både hver for seg og i samarbeid på tvers av fag og fagområder. Like viktig er teoretisk mangfold og metodisk bredde i porteføljen, og dette vil bli prioritert i utlysninger og søknadsbehandling. Det oppfordres til bruk av registerdata og ulike kvantitative metoder, men også ulike kvalitative metoder etterspørres, samt randomiserte kontrollerte studier (RCT). Det vil generelt bli lagt vekt på faglig og metodisk fornyelse i forskningen. Innslaget av humanistisk og rettsvitenskapelig forskning i porteføljen skal styrkes.

I enkelte av porteføljens utlysninger kan særskilte faglige prioriteringer forekomme.

Prioriterte forskningstemaer

Porteføljen har tre tematiske hovedområder, jf. Porteføljeplanens kap. 2.2.2:

  • Arbeid
  • Velferd
  • Medier, kultur og samfunnsutvikling

Innenfor disse forskningsområdene trekker porteføljestyret fram fem gjennomgående perspektiver: Digitalisering, Globaliseringens konsekvenser, Demokrati, deltakelse og medborgerskap, Klima- og miljøutfordringer og Demografiske endringer.

Nedenfor beskrives de prioriterte forskningstemaene for 2021 og forslag til prioriteringer for 2022 og 2023. Investeringsplanen bygger på tematiske og andre prioriteringer i porteføljeplanen og porteføljeanalysen og departementenes føringer i tildelingsbrevene. Den klart største andelen av VELKUSAMs inntekter kommer fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). I tillegg har porteføljen inntekter fra Kulturdepartementet (KUD), Kunnskapsdepartementet (KD), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Barne- og familiedepartementet (BFD) og Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Konkrete tematiske og strukturelle prioriteringer i utlysninger

De spesifikke prioriteringene innenfor hovedtemaområdene og faglige og andre prioriteringer vil bli å finne i selve utlysningene av forskningsmidler, men se også nedenfor, samt under Tiltaks- og utlysningsplan.

Porteføljeplanenes vedlegg (programplanene for VAM, SAMKUL, HELSEVEL og KULMEDIA) gir bakgrunn og kontekst for porteføljens forskningsområder. For 2021-utlysningene av forskningsmidler vil programplanene gi viktig informasjon og utdyping for de ulike spesifikke prioriteringene.

Tema: Arbeid og velferd

Arbeid og velferd er brede temaområder som overlapper hverandre, for eksempel på felt som inkludering i arbeidslivet, arbeids- og velferdstjenestene mm. Et omstillingsdyktig, inkluderende og helsefremmede arbeidsliv; effektive og gode velferds- og arbeidslivstjenester; og økonomisk og sosial sikkerhet, står sentralt i porteføljen. De to hovedtemaene behandles derfor sammen i investeringsplanen.

Føringer i utlysningene for 2021: Til forskerprosjektutlysningen vil HELSEVEL og VAM lyse ut hele programplanen (vedlegg til porteføljeplanen). Migrasjonsforskning må knyttes til integrering, velferd og arbeid for å være relevant i VAM. I HELSEVEL er det spesielt relevant med prosjekter som har som mål å redusere utsatthet og ulikhet gjennom:

  • Økt inkludering i arbeids- og samfunnsliv, gjennom fokus på arbeid- og helsetjenester for brukere som har behov for samtidige tjenester
  • Legger spesiell vekt på helhetlig tjenestetilbud til utsatte og sårbare befolkningsgrupper

For Kompetanse- og samarbeidsprosjekter (KSP) er det særskilte tematiske føringer med forskning om effekt av forebyggende arbeid, tiltak og tjenester for barn, unge og familier; forskning på bolig i et velferdsperspektiv samt forskning på effekter og tiltak, spesielt knyttet til å redusere ulikhet og øke inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet eller i samfunnet samt prosjekter som legger spesiell vekt på helhetlig tjenestetilbud til utsatte og sårbare befolkningsgrupper.
HELSEVEL lyser også ut hele programplanen (vedlegg til porteføljeplanen) til innovasjonsprosjekter, men spesielt relevant er prosjekter som bidrar til mer integrerte og helhetlige tjenester for brukere som har behov for samtidige tjenester fra flere tjenesteområder; bidrar til bedre synergi i tjenesteutøvelsen på tvers av tjenesteområder; gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende systemer.

Se utlysningstekstene under Velferd, kultur og samfunn for nærmere informasjon om utlysningene i 2021.

Generelt vil det være viktig å ha en metodisk og faglig bred og sammensatt arbeids- og velferdsforskning, hvor også rettsvitenskap, helse, og humaniora er godt representert. Forskningen må være internasjonalt orientert.

Tema: Medier, kultur og samfunnsutvikling

Kultur og samfunnsutvikling

Forskningen (om samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger) skal supplere og utfordre eksisterende kunnskapsregimer og bidra med nye perspektiver og ny kunnskap på særlig samfunnsrelevante områder med store samfunnsutfordringer Det er fortsatt behov for et utvidet kunnskapsgrunnlag, som omfatter samfunnets kulturelle dimensjoner, og for at historiske, normative, språklige og kommunikative, religiøse og estetiske aspekter ved dagens samfunn og samfunnsutvikling tas inn i analysene. I tråd med porteføljeplanen vil forskningen fortsatt omhandle tre temaområder hvor kulturperspektivet forskning vil gi ny og nødvendig innsikt i aktuelle samfunnsutfordringer; Menneske og natur, Teknologi og materialitet og Kulturell endring og kulturelt mangfold.

De tre temaområdene vil etter tur bli prioritert i de årlige utlysningene av midler til Forskerprosjekter, med Menneske og natur i 2021, Teknologi og materialitet i 2022 og Kulturell endring i 2023. I programplanen for SAMKUL gis det utdypende beskrivelser av de tre temaområdene, og ev. prioriteringer innenfor de brede hovedtemaene vil bli gitt i utlysningene.

Framover vil humanistiske perspektiver bli særlig etterspurt. I utlysningene vil også fler- og tverrfaglighet og nasjonalt og internasjonalt samarbeid bli vektlagt.

Medier og kultur

Dette handler om forskning om kultur- og mediesektoren og betydningen av media og kultur i samfunn og offentlighet og for demokratisk deltakelse og debatt, samt digitalisering og annen teknologisk utvikling knyttet til medier, kommunikasjon og kulturfeltet.

Grunnet usikker finansiering til dette budsjettformålet framover vil det ikke bli lyst ut egne midler til dette temaet fra 2021. Midler for perioden 2019-2023 er disponert i sin helhet.

Internasjonalt samarbeid

NORFACE og HERA lyser ut midler til forskningsprosjekter under forskningsprogrammet "Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age – CHANSE". Det blir en to-trinnsutlysning, med søknadsfrist for skisse i mars 2021. De som inviteres videre får frist for full søknad oktober 2021.

Foreløpig budsjett for hele programmet er 36 mill. EUR (inkludert EU top-up finansiering), hvorav Norge deltar med i underkant av 25 mill. NOK. VELKUSAMs budsjettformål bidrar med snaut halvparten av dette – hovedsakelig over VAMs budsjett. Tildelinger forutsetter VELKUSAM-relevante prosjekter. Det kan søkes om opptil 1,5 mill. EUR per prosjekt og finansiering forutsetter deltagelse fra fire eller flere land. Porteføljens prioriteringer og investeringer skal videre sees i sammenheng med relevante prioriteringer i Horisont Europa (2021-2027).

Internasjonalt forskersamarbeid prioriteres i utlysningene av forskningsmidler. Det vil bli løpende utlysninger av utenlands- og gjesteforskerstipend for å styrke internasjonalt forskersamarbeid og i forskernettverk innenfor VAM og SAMKUL.

Anvendelsesområder

Porteføljestyret understreker forskningens relevans, anvendelse og generelle nytte og verdi i bred forstand, for en rekke ulike målgrupper. Forskningen skal også virke inn på forskningen selv, bidra til utvikling av fag, teorier og metoder, og bidra med kunnskap til allmennhet og offentlig debatt på porteføljens områder. En oppmerksomhet mot forskningens relevans og samfunnsnytte innebærer å stimulere og legge til rette for ulike former for formidling og kommunikasjon av forskningen til brukere og offentlighet/allmennhet, samt forskernes bidrag til nasjonal og internasjonal fagdebatt.

FoUoI-verdikjede:

Investeringsplanen inviterer til en kombinasjon av strategisk grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon. Hovedvekten i de største utlysningene vil rettes mest mot grunn- og anvendt forskning, mens det oppfordres til at prosjekter under utlysningstypen KSP og innovasjon i offentlig sektor retter seg inn mot utviklingsarbeid og innovasjon hos samarbeidspartnere innenfor arbeids- og velferdsområdet.

Brukermedvirkning

Porteføljestyret vil tilstrebe en balanse mellom forskerprosjekter og prosjekter hvor brukere og miljøer utenfor akademia deltar (kompetanse- og samarbeidsprosjekter og innovasjonsprosjekter). Brukermedvirkning og samarbeid mellom forskere og brukere er relevant for flere av områdene i porteføljen.

  • KSP innenfor velferd- og arbeidsforskning
  • Offentlig sektor-ph.d. i bredden av programplaner (VAM og HELSEVEL) – brukerstyrte innovasjonsprosjekter.
  • Innovasjonsprosjekt for offentlig sektor (HELSEVEL).

KSP gir muligheten til forskning hvor problemstillingene er strategisk forankret i praksisfeltet og utføres i samarbeid med forskningsmiljøer og brukere. Det foreslås utlysning av KSP-midler innenfor arbeid og velferd – totalt 50 mill. kr. Vi har per august 2020 ikke oversikt over søknadstilfanget for KSP 2020, men erfaringsmessig er dette en søknadstype som relevante miljøer må ha tilgang til i flere runder for å bygge kompetanse på. særlig mht. konsortiebygging og annen søknadsskriving.