Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Investeringsplanen beskriver hvordan porteføljeplanen er tenkt operasjonalisert. Den inneholder hvilke prioriteringer som ligger til grunn for bruk av porteføljestyrets egne midler samt planer for utlysninger og andre tiltak. Investeringsplanen er treårig, men rulleres hvert år.

Innledning

VELKUSAM-porteføljen skal frambringe kunnskap som bidrar til samfunnets håndtering av sentrale utfordringer og til å nå sentrale mål som: Et bærekraftig og inkluderende velferdssamfunn, et inkluderende og omstillingsdyktig arbeidsliv, medieutvikling, robust og inkluderende demokrati, medborgerskap og sosialt og kulturelt mangfold.

Med utgangspunkt i Forskningsrådets strategi for 2020-2024 vil porteføljen særlig bidra til målene innenfor områdene Helse og velferd og Samhørighet og globalisering. Dette gjenspeiles i Langtidsplanens prioriteringer av Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden og delvis også Fornyelse i offentlig og privat sektor.

Investeringsplanen skal gi oversikt over de samlede tiltak som planlegges med bruk av porteføljens midler, i all hovedsak utlysninger av forskningsmidler, og rulleres årlig. Porteføljens investeringer skal bidra innenfor relevante samfunnssektorer og konkrete samfunnsmessige kontekster; i politikk og forvaltning, arbeids- og næringsliv, sivilsamfunn, medie- og kulturliv, tjenesteprofesjoners praksis og hos sluttbrukere og i allmennheten generelt. Investeringene skal bidra til økt kompetanse, kapasitet og kvalitet i forskningsmiljøene på VELKUSAM-områdene, faglig og metodisk mangfold og fornyelse mm.