Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Innledning

VELKUSAM-porteføljen skal frambringe kunnskap som bidrar til samfunnets håndtering av sentrale utfordringer og til å nå sentrale mål som: Et bærekraftig og inkluderende velferdssamfunn, et inkluderende og omstillingsdyktig arbeidsliv, medieutvikling, robust og inkluderende demokrati, medborgerskap og sosialt og kulturelt mangfold.

Med utgangspunkt i Forskningsrådets strategi for 2020-2024 vil porteføljen særlig bidra til målene innenfor områdene Helse og velferd og Samhørighet og globalisering. Dette gjenspeiles i Langtidsplanens prioriteringer av Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden og delvis også Fornyelse i offentlig og privat sektor.

Investeringsplanen skal gi oversikt over de samlede tiltak som planlegges med bruk av porteføljens midler, i all hovedsak utlysninger av forskningsmidler, og rulleres årlig. Porteføljens investeringer skal bidra innenfor relevante samfunnssektorer og konkrete samfunnsmessige kontekster; i politikk og forvaltning, arbeids- og næringsliv, sivilsamfunn, medie- og kulturliv, tjenesteprofesjoners praksis og hos sluttbrukere og i allmennheten generelt. Investeringene skal bidra til økt kompetanse, kapasitet og kvalitet i forskningsmiljøene på VELKUSAM-områdene, faglig og metodisk mangfold og fornyelse mm.