Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Prioriterte forskningsarter

Porteføljen Utdanning og kompetanse har et bredt faglig/tematisk nedslagsfelt og strategiske mål og skal finansiere langsiktig grunnleggende forskning med teori- og metodeutvikling samt anvendt empirisk forskning og innovasjon. Innsatsen skal bidra til samspill mellom aktører på feltet og ha som ambisjon å styrke koblingen mellom strategisk grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon på utdanningsområdet.

Porteføljen forholder seg til et forskningsfelt med varierende kapasitet, kvalitet og kompetanse og en sektor med mange aktører. Vi trenger en differensiert strategi med variert bruk av ulike støtteordninger og søknadstyper som samlet vil understøtte porteføljens målsettinger. Vi vil bestrebe en balanse mellom ulike prosjekttyper. Samarbeid med og involvering av ulike brukergrupper kan være viktig for fornyelse og innovasjon i utdanningssektoren og for å styrke anvendelse og relevans. Gjennom aktiv porteføljestyring og dialog med forskningsmiljøene og brukerne av forskningen, vil Forskningsrådet også bidra til strategisk styring og koordinering av de ulike forskningsaktørene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mai 2022, 22.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.