Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Faglige prioriteringer

For å møte behovene for kunnskap og løsninger som Porteføljen Utdanning og kompetanse krever, må den inkludere mange fagområder og ulike forskningsdisipliner.

Forskning om, for og i utdanningssektoren samt læring i arbeidslivet, er et forskningsfelt med varierende kapasitet, kvalitet og kompetanse. Porteføljen har en tverr- og flerfaglig tilnærming fordi den skal dekke kunnskapsbehov knyttet til den enkeltes læring og utvikling, praksisfeltets virkemåte så vel som kunnskapsbehov for forvaltning og politikkutforming. Dette krever forskning fra ulike fagområder og flere disipliner. Dette innebærer blant annet å videreutvikle produktive og kompetente forskningsmiljøer som kan frembringe forskning av høy kvalitet. Porteføljen skal også bidra til utviklings- og endringsprosesser i utdanningssektoren og legge til rette for kunnskapsutvikling som tar utgangspunkt i brukernes og aktørenes behov der dette er aktuelt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mai 2022, 23.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.