Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Definisjon av porteføljen

Porteføljen for Utdanning og kompetanse dekker forskning og innovasjon om og for hele utdanningssektoren fra barnehage og skole til høyere utdanning, kompetanse og arbeidsliv. For å møte framtidens utfordringer er det behov for å styrke utdanningenes kvalitet og relevans og å rette oppmerksomheten mot samspillet mellom utdanningssystemet og den læring og kompetanseutvikling som skjer i samfunns- og arbeidsliv. Porteføljen skal bidra til utviklingen av et velfungerende utdannings- og forskningssystem og gode utviklingsmuligheter for alle.

Utdanning og kompetanse er avgjørende for arbeidslivets innovasjons- og konkurranseevne, velferdsstatens bærekraft, offentlig meningsdannelse og demokrati og er et grunnpremiss for øvrig samfunnsutvikling. Utdanning og kompetanse er nødvendig for å sikre enkeltmenneskers tilknytning til arbeidslivet og bidrar også til sosial utjevning og bærekraftig vekst. Mestring og riktig kompetanse gir positive erfaringer i møte med samfunnsliv og i arbeid, og også med videre læring og utdanning. Utdanning og kompetanse i bred forstand har verdi for den enkelte og bidrar til livskvalitet og økt livsmestring. Forsknings- og utdanningssektorens størrelse og komplekse samfunnsoppdrag gjør at forskning og innovasjon spiller en viktig rolle i arbeidet med å nå målet om framtidsrettede utdannings- og opplæringsmuligheter for hele i befolkningen hele livet.

Porteføljen Utdanning og kompetanse har derfor et bredt nedslagsfelt og flere strategiske mål. Porteføljen skal finansiere langsiktig grunnleggende forskning med teori- og metodeutvikling samt anvendt empirisk forskning og innovasjon av høy kvalitet. Ambisjonen er at innsatsen bidrar til samspill mellom aktører på feltet og at koblingen mellom strategisk grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon styrkes.

Porteføljen og -planen struktureres via fire dimensjoner og gjenfinnes også i prioriteringene i kap. 2 nedenfor.

Fag

Utfordringene er sammensatte og krever innsats fra flere fagområder og sektorer. Det etterspørres forskning fra alle disipliner på tvers av fag og fagområder. Porteføljen omfatter flere disipliner hvorav hovedtyngden er innen utdanningsvitenskap og samfunnsvitenskap, men humaniora, matematikk og naturvitenskap, medisin og helsefag, og teknologifag er også representert.

Forskningstemaer

Porteføljen dekker forskning og innovasjon innenfor og på tvers av fire bredt definerte temaområder;

  1. undervisning og læring, utdanningens og læringens innhold og vurderingsformer,
  2. profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse,
  3. styring, ledelse og organisering av utdanningssektoren og
  4. utdanningssystemets rolle i samfunns- og arbeidsliv

Anvendelsesområde

Målgrupper for kunnskapen som porteføljens forskning og innovasjonsprosesser frambringer er aktører og interessenter knyttet til utdanningssektoren på alle nivåer.

FoUoI-verdikjede

Porteføljen omfatter mange typer kunnskapsproduksjon, fra grunnleggende forskning via handlingsrettet og anvendt forskning, til forskning med brukerinvolvering med tett kobling til praksisfeltet, innovasjon og utviklingsarbeid.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mai 2022, 22.01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.