Porteføljeanalysen for Utdanning og kompetanse

Avgrensing av porteføljen

Utdanning og kompetanse er viktig for den enkeltes helse, livskvalitet, samfunnsengasjement, sosial integrasjon og tilknytning til arbeidslivet. Kunnskap og kompetanse er avgjørende for næringslivets innovasjons- og konkurranseevne, velferdsstatens bærekraft, offentlig meningsdannelse og demokrati. Utdanningens kvalitet og relevans er avgjørende for at barn, unge og voksne er rustet til å møte framtidens utfordringer i samfunns- og arbeidsliv.

Porteføljen Utdanning og kompetanse inkluderer budsjettformålene Forskning og innovasjon i utdanningssektoren- FINNUT, Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger - PROFESJON og Læringstetthet og læringseffekt - LÆREEFFEKT. Budsjettformålenes innsats er rettet mot utfordringer relatert til hele bredden i utdanningssektoren fra barnehage og skole til høyere utdanning, samt voksnes læring.

Kunnskapsdepartementet oppgir i tildelingsbrevet føringer og satsninger som ligger til grunn for arbeidet med porteføljen. I tildelingsbrevet for 2021 heter det at program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) er det viktigste tiltaket Kunnskapsdepartementet har for utdanningsforskningen. Særskilte prioriteringer som oppgis er:

- Forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

- Forskning på kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen

- Felles tiltak for universiteter og høyskoler

Fag

Innenfor porteføljen etterspørres det forskning fra alle disipliner og porteføljen omfatter både fagområdene samfunnsvitenskap, humaniora, matematikk og naturvitenskap, medisin og helsefag, og teknologi. Det er ingen faglige avgrensinger innenfor porteføljen, men det satses spesielt på:

  • Lærerutdanningene, ingeniørutdanning og økonomiutdanning gjennom PROFESJON-satsingen
  • Tverrfaglig og flerfaglig forskning, der det er hensiktsmessig, er en prioritering innenfor FINNUT-programmet, og har vært vektlagt i flere av programmets utlysninger.
  • Effektstudier/intervensjonsstudier gjennom LÆREEFFEKT-satsingen og innsats rettet mot forskning på effekter av tiltak innenfor FINNUT (øremerkede tildelinger fra Kunnskapsdepartementet)

Tema

Porteføljen omfatter forskning og innovasjon innenfor utdanningssektoren. Porteføljen Utdanning og kompetanse omfatter forskning og innovasjon om undervisning og læring, profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse, styring, ledelse og organisering av utdanningssektoren og utdanningssystemets rolle i samfunns- og arbeidsliv.

Porteføljen kan tematisk fordeles på følgende underkategorier:

  • Undervisning og læring: Forskning og innovasjon på mål, innhold, metode og praksis for undervisning og læring i utdannings- og opplæringsinstitusjoner og i arbeidslivet.
  • Profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse: Forskning og innovasjon om og i profesjonsutdanning og forskning på profesjonsutøvelse. Merkingen er avgrenset til profesjoner med kortere utdanning på høyere nivå (dvs. ikke fagskoler e.l.).
  • Ledelse, organisering og styring i utdanningssektoren: Forskning og innovasjon på politiske, juridiske og økonomiske forhold knyttet til ledelse, organisering og styring i utdanningssektoren, på system og institusjonsnivå.
  • Utdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnsliv: Forskning og innovasjon på individuelle og samfunnsmessige forutsetninger for, og effekter av, deltakelse i utdanning.

Anvendelsesområde

Resultatene kan anvendes innenfor hele bredden i utdanningssektoren fra barnehage og grunnskole til høyere utdanning og i arbeidslivet for øvrig. Dette inkluderer:

  • Forskningsmiljøer i UH-sektor, instituttsektor og offentlig sektor
  • Politikkutforming for utdanning, kompetanse og arbeidsliv
  • Aktører og yrkesutøvere i utdanningssektoren på ulike nivå

FoUoI-verdikjede

Porteføljen for Utdanning og kompetanse har et bredt faglig/tematisk nedslagsfelt og finansierer langsiktig grunnleggende forskning med teori- og metodeutvikling, anvendt empirisk forskning og innovasjon. Innsatsen skal bidra til samspill mellom aktører på feltet og med muligheter for kobling mellom strategisk grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon på utdanningsområdet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. august 2022, 16.02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.