Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Tema Utdanning og kompetanse (Budsjettformål Forskning og innovasjon i utdanningssektoren - FINNUT)

Innenfor budsjettformålet lyses det ut midler innen flere forskjellige temaområder. I 2021 lyses det ut midler til både forskerstyrte prosjekter, inkludert midler til unge forskertalenter. Det lyses ut midler til prosjekter med brukermedvirkning fra sektoren og til innovasjonsprosjekter som er brukerstyrte. I tillegg til dette lyses det ut øremerkede midler til senter for spesialpedagogikk og inkludering.

I dette kapittelet redegjøres det nærmere for prioriteringer som gjelder for disse utlysningene i 2021.

Forskerstyrte prosjekter

For å nå målene i porteføljeplanen om å bygge produktive og kompetente forskningsmiljøer som kan frembringe relevant utdanningsforskning av høy kvalitet, lyses det ut midler til forskerstyrte prosjekter under søknadstypene Forskerprosjekt for fornyelse og Forskerprosjekt for unge talenter. De tematiske prioriteringene som gjelder for disse to utlysningene, er de fire temaområdene:

 1. Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte
 2. Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling
 3. Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse
 4. Utdanning, samfunn og arbeidsliv

Se Porteføljeplanen kap. 2.2 for nærmere beskrivelse av temaområdene. Det er også knyttet strukturelle føringer i utlysningene som vektlegger metodisk og faglig mangfold. Vi er ute etter prosjekter som:

 • inkluderer internasjonalt forskningssamarbeid
 • bidrar til fornyelse av forskningen tematisk, metodisk/og eller teoretisk og er tverrvitenskapelige og flerfaglige
 • har nasjonalt samarbeid og som bidrar til kompetansebygging
 • inkluderer rekrutteringsstillinger

Samarbeidsprosjekter

For å nå målene i porteføljeplanen om å finansiere forskning av høy kvalitet om de viktigste utfordringene og solid kunnskapsgrunnlag til nytte for politikkutforming, forvaltning og praksisfelt lyses det ut midler til samarbeidsprosjekter. I tråd med tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet lyses det ut midler til strategisk og praktisk rettet forskning ved grunnlærerutdanningene (GLU) og barnehagelærerutdanningen (BLU).

Det er forskningsmiljøer ved grunnskolelærerutdanningene og barnehagelærerutdanningene som kan søke. Det stilles krav om samarbeid med sektoren – dette kan være kommuner, skoler eller barnehager.

De faglige og tematiske prioriteringene til utlysningen er:

 • Strategisk og praktisk rettet forskning ved grunnskolelærerutdanningene og barnehagelærerutdanning med relevans for profesjonsutøvelse.
 • Undervisning og læring i alle skolefag, men også fagoverskridende søknader som belyser problemstillinger på tvers av fag.
 • Barnehagens innhold og organisering.

Av andre strukturelle føringer prioriteres strategisk, nasjonalt samarbeid og prosjekter som bidrar til kompetansebygging i lærerutdanningene (GLU og BLU). I tillegg prioriteres søknader som har forpliktende samarbeid med praksisfeltet.

Innovasjonsprosjekter

Målet med innovasjonsprosjektene er å styrke forskningens bidrag til utviklings- og endringsprosesser i barnehager, skoler og utdannings- og opplæringsinstitusjoner. Brukernes kunnskapsbehov og forankring i sektoren er vesentlig. I 2021 lyses det ut midler til innovasjonsprosjekter under søknadstypen Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Det er virksomheter i offentlig sektor som kan søke om midler. Det stilles krav om samarbeid med en eller flere godkjente forskningsorganisasjoner.

De tematiske prioriteringene som gjelder for denne utlysningen, er temaområdene:

 1. Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte
 2. Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling
 3. Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse

Det etterspørres prosjekter fra barnehagesektoren og fra grunn- og videregående opplæring. Søknader fra barnehagesektoren prioriteres ved bevilgning så fremt søknadene er av høy kvalitet. Det legges også vekt på geografisk spredning ved bevilgning. Av andre strukturelle føringer prioriterer vi søknader med nasjonalt samarbeid.

Utlysning av midler til offentlig sektor-ph.d.

Formålet med offentlig sektor-ph.d. er å stimulere til økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i offentlig sektor og er i tråd med flere av de foreslåtte delmålene i porteføljeplanen. Støtten til den generelle ordningen med Offentlig sektor-ph.d. fra Utdanning og kompetanse videreføres med midler til tre prosjekter under Offentlig sektor-ph.d. sin utlysning i 2021.

Strategisk miljøstøtte – Senter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Forskningsrådet lyser ut midler til etablering av et senter for forskning på spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Dette er i henhold til Meld. St. 6 (2019-2020) “Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO".

Formålet med senteret er å styrke den spesialpedagogiske forskningen og øke forskningskvaliteten, -kompetansen og -kapasiteten på feltet. Det skal gi rom for forskerinitierte prosjekter, anvendt forskning og mer langsiktig forskning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 01.45 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.