Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Planer for årene 2022 og 2023

For hele perioden til denne investeringsplanen (2021-2023) gjelder noen overordnede prinsipper. Utlysningen av midler til forskerprosjekter og til unge forskertalenter inkluderer de fire tematiske hovedområdene som er beskrevet nærmere i Porteføljeplanen kap. 2.2. Utlysning av midler til kompetanse – og samarbeidsprosjekter og innovasjonsprosjekter har tematiske prioriteringer for å kunne møte kunnskapsbehov som er avdekket gjennom ulike utredninger, evalueringer og porteføljeanalysen, jf. Porteføljeplanen kap. 2. Dette spesifiseres nærmere i Utlysningsplanen i kapittel 4 nedenfor.

Det lyses ut midler til forskerprosjekter prosjekter hvert år. Dette inkluderer midler til Forskerprosjekt for unge talenter. Det lyses ut midler til prosjekter innenfor porteføljens fire tematiske områder, se nærmere omtale i Porteføljeplanen kap. 2.2. Særskilte prioriteringer fremgår i selve utlysningen.

I 2022 og 2023 fortsetter innsatsen rettet mot forskning ved grunnskolelærerutdanningene og barnehagelærerutdanningene og det vil i 2022 og 2023 også lyses ut midler til disse to formålene. De faglige prioriteringene og den strukturelle innretningen kommer til å være tilnærmet lik det som er for 2021.

I 2022 lyses det igjen ut midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Det er øremerkede midler fra KD som går til dette formålet. Det er samarbeidsprosjekter der forskningsmiljøer søker i nært samarbeid med barnehage/skoleeiere. Tematisk er utlysningen åpen, men det stilles en forventning om bruk av metode ved at prosjekter som innrettes ved bruk av randomiserte, kontrollerte studier eller kvasi-eksperimentelt design, prioriteres.

Det planlegges ingen utlysning i PROFESJON i 2021. Utlysningen for 2023 vil være en målrettet satsing på utdanninger og forskningstema hvor det dokumentert manglende samsvar mellom kunnskapsbehov og tilgang på sterke forskningsmiljøer. Utlysningen vil legge til rette for målrettet innsats på nærmere definerte områder.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 02.56 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.