Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Prioriteringer

Porteføljen skal bidra til å møte fremtidens utfordringer ved å styrke utdanningenes kvalitet og relevans og å rette oppmerksomheten mot samspillet mellom utdanningssystemet og den læring og kompetanseutvikling som skjer i samfunns – og arbeidsliv. Porteføljen skal bidra til utviklingen av et velfungerende utdannings – og forskningssystem og gode utviklingsmuligheter for alle.

Faglige prioriteringer

Samfunnsutfordringene består av sammensatte problemstillinger som krever innsats på tvers av fagområder. Porteføljen har en tverr- og flerfaglig tilnærming for å kunne dekke kunnskapsbehov knyttet til den enkeltes læring og utvikling, praksisfeltets virkemåte og kunnskapsbehov for forvaltning og politikkutforming. Dette krever forskning fra ulike fagområder og flere disipliner. Det er også viktig å fremholde teoretisk mangfold og metodisk bredde i porteføljen.

Dette er et fokus også de kommende årene og i utlysningene etterspørres prosjekter som bidrar til fornyelse av forskningen metodisk og/eller teoretisk og er tverrvitenskapelige og flerfaglige.

Prioriterte forskningstemaer

Porteføljen omfatter forskning og innovasjon innen fire tematiske hovedområder, jf Porteføljeplanen kap. 2.2

  • læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte
  • praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling
  • styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse
  • utdanning, samfunn og arbeidsliv

I dette dokumentet beskrives de prioriterte forskningstemaene for 2021 og forslag til prioriteringer for 2022 og 2023. Inntektene til Utdanning og kompetanse kommer fra Kunnskapsdepartementet (KD). Tildelingsbrevet fra KD ligger til grunn for utlysningene med tanke på budsjettsituasjon og føringer. Prioriteringer av temaer for utlysningene er gjort med utgangspunkt i gjeldende porteføljeplan, porteføljeanalyse og vurderinger av hvordan porteføljen dekker planen og reflekterer finansieringen av budsjettformålene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 02.37 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.