Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Investeringsplanen beskriver hvordan porteføljeplanen er tenkt operasjonalisert. Den inneholder hvilke prioriteringer som ligger til grunn for bruk av porteføljestyrets egne midler samt planer for utlysninger og andre tiltak. Investeringsplanen er treårig, men rulleres hvert år.

Innledning

Porteføljen for Utdanning og kompetanse dekker forskning og innovasjon om og for hele utdanningssektoren fra barnehage og skole til høyere utdanning, kompetanse og arbeidsliv. For å møte fremtidens utfordringer er det behov for å styrke utdanningenes kvalitet og relevans.

Hovedmålene til porteføljen for Utdanning og kompetanse er:

  • Gode og attraktive utdannings – og opplæringsmuligheter for hele befolkningen hele livet
  • Et omstillingsdyktig og kompetent arbeidsliv

De overordnede målene og prioriteringene til porteføljen er:

  • Bygge kompetanse og kvalitet i forskningen
  • Omstilling i offentlig sektor
  • Redusert utenforskap og høy yrkesdeltakelse
  • Et inkluderende og mangfoldig samfunn

Porteføljen har et bredt nedslagsfelt og flere strategiske mål. Det skal finansieres langsiktig grunnleggende forskning med teori – og metodeutvikling og anvendt empirisk forskning og innovasjon av høy kvalitet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 04.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.