Programplan

Støtteformer

Som et grunnforskningsprogram vil programmet være åpent for å bruke flere av Forskningsrådets  prosjekttyper og støtteordninger. For å realisere målsettingene i programmet, vil midlene i all  hovedsak likevel være konsentrert på større forskerprosjekter.  

Vi oppmuntrer til nye samarbeidskonstellasjoner og arbeidsformer i forskningen – både nasjonalt og  internasjonalt. Vi vil derfor stimulere til møteplasser, nettverk og andre samarbeidsarenaer gjennom  å påvirke institusjonene selv til å bidra til institusjonsoppbygging. Vi oppfordrer til å inkludere mindre  forskningsnettverk utenfor egen institusjon når det blir søkt om midler til forskningsprosjekter..  

For å bidra til utvikling og vedlikehold av kompetanse i forskningsmiljøene er det aktuelt for  programmet å støtte nettverksbyggende tiltak. Dette kan være møteplasser for forskere i form av  seminarer og konferanser, med programmet og/eller forskningsmiljøer som arrangør. Videre kan  dette være etablering og vedlikehold av tematiske nettverk, nasjonalt, regionalt eller internasjonalt.  Slike tiltak kan støttes innenfor rammen av store forskerprosjekter eller separat gjennom  søknadstypen arrangementsstøtte. 

Programmet vil kunne komme til å ta i bruk en forprosjektordning for å stimulere forskningsmiljøer til  å kunne løfte frem ideer til større forskningsprosjekter og for å fremme samarbeid mellom mindre og  større forskningsmiljøer innenfor feltet.  

Som et ledd i målet om å styrke samisk som vitenskapsspråk, vil det også bli lagt til rette for å støtte  både bokutgivelser og publisering av vitenskapelige artikler på samisk av forskning som har vært  utført innenfor programmet. Det vil til en viss grad også bli gitt støtte til oversettelse av  vitenskapelige arbeider mellom norsk, samisk og engelsk for slike arbeider.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 20.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.