Programplan

Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiv

Likestillingsperspektivet vil fortsatt være viktig i rekrutteringen. Likestilling innebærer at kvinner og  menn gis like muligheter. Dette kan innebære at det må settes i verk ulike tiltak for kvinner og menn. Gjennom utlysninger vil programmet oppmuntre til kjønnsbalanse og kjønnsperspektiv i forskningen.  Programstyret vil i prosjektutvelgelsen påse at kjønnsbalansen blant prosjektlederne fortsatt er god, og at kjønnsperspektivet i programmets forskning blir godt ivaretatt.