Programplan

Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiv

Likestillingsperspektivet vil fortsatt være viktig i rekrutteringen. Likestilling innebærer at kvinner og  menn gis like muligheter. Dette kan innebære at det må settes i verk ulike tiltak for kvinner og menn. Gjennom utlysninger vil programmet oppmuntre til kjønnsbalanse og kjønnsperspektiv i forskningen.  Programstyret vil i prosjektutvelgelsen påse at kjønnsbalansen blant prosjektlederne fortsatt er god, og at kjønnsperspektivet i programmets forskning blir godt ivaretatt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 01.03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.