Programplan

Samarbeid med relaterte virkemidler

Forskningsrådet er opptatt av hvordan humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver i større grad kan integreres i forskning knyttet til ulike utfordringer i samfunnet. Programmet kan bidra til dette ved å ta opp samiskrelevante samfunnsutfordringer gjennom dialog og samarbeid med andre tematiske satsinger i Forskningsrådet. Samiskrelevant humaniora/samfunnsvitenskapelig forskning bør kunne integreres i flere av de tematiske programmene, både gjennom konkret kunnskap og ved å problematisere naturvitenskapelige kunnskapshegemoniene på viktige samfunnsområder. Det arbeides også i forhold til "Forskning.no - Forskningsrådets nordområdestrategi" (forskning.nord.to).

Felles arenaer

Programmet favner over et bredt spekter av tema og problemstillinger. Flere av forskningsrådets programmer har samiskrelevante problemstillinger slik som reindrifts-, klima-, landskaps- og miljøproblematikk, og også helseforskning. Disse programmene har i stor grad vært dominert av naturvitenskapelig perspektiver.

For å integrere samiskrelevante problemstillinger, ut i fra et humanistisk/samfunnsvitenskapelig perspektiv, ønsker vi å initiere til felles arenaer med andre programmer i form av utlysningssamarbeid, konferanser og formidlingstiltak. Aktuelle programmer å samarbeide med kan være BEDREHELSE når det gjelder å integrere samiskrelevant humanistisk/samfunnsvitenskapelig helseforskning og KLIMAFORSK når det gjelder samiskrelevante humanistisk/samfunnsvitenskapelige problemstillinger innenfor feltet klima og miljø. Videre ønsker også programmet å ta en aktiv rolle som pådriver overfor andre programmer som berører eller vil kunne berøre aspekter ved samisk kultur og samfunnsliv. Innenfor utdanningsforskning kan programmet FINNUT være et relevant program.

Avgrensning

Samtidig som programmet arbeider for et tettere samarbeid med andre programmer, er det fornuftig med en viss arbeidsdeling mellom programmene. De ulike satsingene har forskjellige prioriteringer og hovedoppgaver, og samisk-programmet kan ikke delta over alt. Det må derfor legges inn arbeid og ressurser på områder som best underbygger de forskjellige programmålene. Det er videre viktig at programmets innsats på felter som grenser opp mot andre programmers områder - for eksempel klima og miljø og helse - er med på å styrke disse programmenes eget arbeid for å integrere samisk relevante humanistiske/samfunnsvitenskapelige problemstillinger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 20.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.